Winge

1859_12_4

Aarhuus 4 Decb. 1859 Kjære Andreas Hvorledes har du det min Ven, vi er ikke saa ganske glade over din Taushed, vel veed vi at din Tid er knap men dog maa du endelig offre en liden Stund til at underrette Dine forældre om Din Stilling. For en Tid siden talte jeg med Fuldmægtig Schmidt […]

1856_11_11

Aarh. d. 11 Nov. 1856 Kjære Andreas Uagtet jeg ikke har hørt fra Dig siden 10de f. M., som forundrer mig meget, saa vil jeg med disse Linier dog give dig til- kjende at vi endnu er til, men hvad der meest foranlediger dette Brev, er, at gra- tulere Dig til Din Fødselsdag den 13de […]

1856_10_15

Aarhuus den 15 Octbr. 1856 Kjære Andreas Dine 2de særdeles velkomne Breve har jeg rigtig modtaget og seer vi, at den særdeles Lykke er ble- ven Dig til Deel at Du næst Guds hjælp kan ansee Dig som Frispiller, saa at denne Steen er væltet fra os Alle. Jeg gik strax efter Modtagelsen op til […]

1856_6_2

Aarh. 2 Juni 1856 Kjære Andreas At det glæder os særdeles at Du har faaet Pladsen paa Lemvig Herredscontoir som 1ste Fuldmægtig kan du være forvisset om, Du kan vist sige at have været heldig, og jeg omtvivler heller ikke at du vil være Pladsen voxen, imodsat Fald vilde Du nok være Beet paa Konge […]

1856_2_24

Aarh d. 24 Feb. 1856 Kjære Andreas At Du har Grund til at undres over min lange Taushed kan ikke nægtes, som for en stor Deel grunder sig i Forretninger for Toldinspecteuren og deels i private Arbeider, med hvilket sidste jeg har maattet piint mig, for at have noget at leve for i denne Maaned, […]

1855_12_30

Aarhuus 30/12 55 Kjære Andreas Du kan af den lange Taushed antage at vi ganske har glemt Dig, men den sædvanlige Undskyldelsesgrund er atter tilstæde denne Gang nemlig Forretninger til op over Ørerne, men da jeg netop i Dag har begyndt min Morgen- vagt og der netop paa denne er en Times Frihed som jeg […]

1855_7_30

Aarhuus d. 30 Juli 1855 Kjære Andreas Af din sidste kjære Skrivelse af 22de dennes seer jeg at Du vel er tilfreds med Din Plads, men ikke med Indtægten, det sidste kommer vel nok naar Du vil give Dig lidt Tid, men som tidligere udtalt maa Du give Dig Tid, det forekommer mig derfor ikke […]

1855_5_4

4/5 55 Kjære Andreas Af din venlige Skrivelse seer vi at Du sund og rask er kommen til Bestemmelsesstedet og ag Du har tiltraadt Din nye Conditon, lige- som Du foreløbig er tilfreds med Din Principal saavelsom Fuldm. Hesse, hvilket vi ønkser og haaber vil vedvare. Indslutter sendes der forlangte Examens Be- viis fra Berggreen, […]

1855_1_25

Aarh. 25 Jan. 55 Kjære Andreas At dit sidste Brev satte os i en glad Stem- ning kan nok være. Jeg mødte Nors strax efter at jeg havde modtaget Efterretningen jeg fortalte ham naturligviis Udfaldet, hvor over han blev særdeles glad, jeg mærkede samme hjertelige Glæde hos Winge da jeg fortalte ham det, og jeg […]

1854_12_20

Aarh. d. 20 Dec. 1854 Kjære Andreas At dit sidste kjærkomne Brev satte os i en glad Stemning derom kan Du være forvis- set, Din Moder uskrømtede Glæde over et hel- digt Udfald til din skriftlige Examen, viste sig i saa høi en Grad at jeg i mange Aar ikke har seet hende i saa […]