Søren

1854_12_20

Aarh. d. 20 Dec. 1854 Kjære Andreas At dit sidste kjærkomne Brev satte os i en glad Stemning derom kan Du være forvis- set, Din Moder uskrømtede Glæde over et hel- digt Udfald til din skriftlige Examen, viste sig i saa høi en Grad at jeg i mange Aar ikke har seet hende i saa […]

1854_11_1

Aarh. 1/11 54 Kjære Andreas Jeg har med Længsel ventet Svar paa min sidste Skrivelse, men da sidste Maaned nærmede sig sin Ende kunde jeg nok antage at Du ikke skrev før Du havde modtaget Dine maa- nedlige Remisser som herved som sædvanlig følger med Postanvisning. Af Berlingske Tidende har jeg seet at Posten i […]

1853_12_18

Kjære Andreas Af Din særdeles velkomne Skrivelse af 14de dennes seer jeg at Du har det godt og ligesaa dit humør og Helbred, ligesom jeg og kan skjønne at Du nok kan fatte dine Studeringer, hvilket jeg aldrig har baaret i Tvivl, kuns naar Du vil være flittig, hvor- om jeg ogsaa har den bedste […]