Skipper Philip Petersen

1854_3_31

Aarh. 31 Marts 1854 Kjære Andreas ! Jeg har givet Hr Skibscapitain Hunnerup paa Dampskibet Waldemar, som ankommer til Kjøbenhavn Søndag Eftermiddag, dine sædvanlige Maanedspenge og tillige 2 Rbd fra Fuldmægtig Winge, hvad disse Penge er for kjender jeg ikke, dog maa jeg antage at det er for den Commision du har udrettet for ham. […]

1854_2_15

Aarh. 15/2 54 Kjære Andreas Butzes synes ikke om den Leilighed Du har anvist dem hvorfor Du ikke videre skal have mere uleilighed i den Retning, jeg skal derfor ikke oftere paabyrde Eder nogen Com- mision af den Natur for Andre. Derimod har jeg for denne Gang lovet at anmode Eder om at skaffe Butz […]

1854_2_8

Aarh. 8/2 54 Kjære Andreas Ifølge din Skr. dat. 7de Febr. som jeg modtog s. Dag, seer jeg dig forlanger flere Penge end du i den næstforrige Brev paaberaabte. Jeg sender dig derfor 16 rbd som Du maa see at knibe dig igjennem med til Maanedens Udgang. Disse har laant, da jeg ikke vilde strax […]

1853_12_22

Aarhuus d. 22 Decbr 1853 Kjære Andreas Ifølge min sidste Skrivelse underrettede jeg dig om at jeg sendte med Skp. Ph. Petersen nogle Fødevarer og en Fjerding Frugt. Disse Varer ere først formedelst Modvind afgaaede herfra idag, men dersom Vinden vil blive nogenlunde god, saa haa- ber jeg at Ph. Petersen naaer Kbhvn til Jule- […]

1853_12_18

Kjære Andreas Af Din særdeles velkomne Skrivelse af 14de dennes seer jeg at Du har det godt og ligesaa dit humør og Helbred, ligesom jeg og kan skjønne at Du nok kan fatte dine Studeringer, hvilket jeg aldrig har baaret i Tvivl, kuns naar Du vil være flittig, hvor- om jeg ogsaa har den bedste […]