Rasmus

1857_1_15

Aarh. 15/1 57 Kjære Andreas At Du bander og lyner over at jeg ganske udebliver med Svar paa dit sidste Brev, er Noget jeg tilfulde indseer, og vil jeg ogsaa indrømme det Urigtige i denne Forsømmel- se, men reent ud sagt, har jeg ikke været stemt til noget somhelst Arbeide udenfor det mig Befalede, uagtet […]

1856_10_15

Aarhuus den 15 Octbr. 1856 Kjære Andreas Dine 2de særdeles velkomne Breve har jeg rigtig modtaget og seer vi, at den særdeles Lykke er ble- ven Dig til Deel at Du næst Guds hjælp kan ansee Dig som Frispiller, saa at denne Steen er væltet fra os Alle. Jeg gik strax efter Modtagelsen op til […]

1856_5_29

Aarh. 29/5 56 Kjære Andreas Indsluttet fremsendes Dig indsl. Brev fra Rasmus og hvoraf kan sees hvorvidt han er kommet. Skibets Navn han er reist videre med fra Liverpool til New Jork findes paa Confeluden med Blyant, hedder Excensier. Jeg venter om 4 Uger igjen at have Brev fra ham og hvori han da nok […]

1856_2_24

Aarh d. 24 Feb. 1856 Kjære Andreas At Du har Grund til at undres over min lange Taushed kan ikke nægtes, som for en stor Deel grunder sig i Forretninger for Toldinspecteuren og deels i private Arbeider, med hvilket sidste jeg har maattet piint mig, for at have noget at leve for i denne Maaned, […]

1855_12_30

Aarhuus 30/12 55 Kjære Andreas Du kan af den lange Taushed antage at vi ganske har glemt Dig, men den sædvanlige Undskyldelsesgrund er atter tilstæde denne Gang nemlig Forretninger til op over Ørerne, men da jeg netop i Dag har begyndt min Morgen- vagt og der netop paa denne er en Times Frihed som jeg […]

1855_1_3

Aarh. 3 Janv. 1855 Kjære Andreas Af Dit kjærkomne Brev af 25 f. M. seer jeg at du i Familie og Vennekreds har moret Dig ret godt i Julen, men dog bedst med Dine gamle Værtinder. Hos os har morskaben været som sædvanlig i vores Familiekreds. Ras- mus kom som han havde lovet Juleaften Kl. […]

1854_12_20

Aarh. d. 20 Dec. 1854 Kjære Andreas At dit sidste kjærkomne Brev satte os i en glad Stemning derom kan Du være forvis- set, Din Moder uskrømtede Glæde over et hel- digt Udfald til din skriftlige Examen, viste sig i saa høi en Grad at jeg i mange Aar ikke har seet hende i saa […]

1854_12_18

Aarh. 18 dec. 1854 Kjære Andreas Du har rimeligviis ventet længe paa Efterretning fra os, men Grunden erfarer Du ved Rasmus. Jomfru Wadum har ikke siden hun reiste ladet høre fra sig. Brendstrup reist i Gaar til Warde for at tiltræde sin nye Plads i hans Sted har de faaet Johnsen som Du veed var […]

1854_12_2

Aarh. 2/12 54 Kjære Andreas Efter din sidste kjære Skr. modtaget i Dag, seer jeg at Øieblikket nærmer sig som skal afgjø- re om Din Flid, som jeg ikke tvivler om, skal blive belønnet eller ikke. Til hvad Side det end gaaer, saa vil jeg raade Dig at gaae frem med Besindighed og Rolighed, saa […]

1854_11_24

Aarhuus d. 24 Novb. 1854 Kjære Andreas Af Din sidste kjære skrivelse seer jeg til min store Ærgelse at Du har maattet betale Porto af mit Brev til Dig med Dine Anbefalingsattester, hvorledes dette er gaaet til, begriber jeg ikke, men vist er det at paa Posthuset i en af Skrivernes nærværelse satte jeg 3 […]