Nors

1861_3_23

Aarhuus, den 23 Mart 1861 Kjære Andreas Ja Du maa nok sige det er længe siden at Du hørte fra mig, og navnlig vilde Du vel nok ønske at vide noget om Dandsesagen, som Du vel nok kan slutte Dig til formedelst den lange Taushed er strandet paa uovervindelige Skjær. Sagen forholder sig saaledes: Jeg […]

1856_10_15

Aarhuus den 15 Octbr. 1856 Kjære Andreas Dine 2de særdeles velkomne Breve har jeg rigtig modtaget og seer vi, at den særdeles Lykke er ble- ven Dig til Deel at Du næst Guds hjælp kan ansee Dig som Frispiller, saa at denne Steen er væltet fra os Alle. Jeg gik strax efter Modtagelsen op til […]

1856_6_6

Aarh. d. 6 Juni 1856 Kjære Andreas Af din sidste Skrivelse d. 2 Juni erfarer jeg at det er ikke ganske paa det rene med Tjenesten i Lemvig, dog antager jeg der er rigtigst at Du tager imod den, NB som 1ste Fuldmægtig og at Du har Principalens egenhændige Haand- skrift for en fast Accord, […]

1856_6_2

Aarh. 2 Juni 1856 Kjære Andreas At det glæder os særdeles at Du har faaet Pladsen paa Lemvig Herredscontoir som 1ste Fuldmægtig kan du være forvisset om, Du kan vist sige at have været heldig, og jeg omtvivler heller ikke at du vil være Pladsen voxen, imodsat Fald vilde Du nok være Beet paa Konge […]

1856_5_9

Kjære Andreas I dette Øieblik seer jeg af Aarh. Avis efterstaaende Avertissement # # Et Hovedcontoir i Jylland søger en Exam. juris med bedste Carac- teer og over 25 Aar gammel, der fra Ungdommen af har været opdraget ved Contoirforretninger, skriver en god fly- dende Haand, expederer med Lethed, og som, efter en fleer- aarig […]

1856_2_24

Aarh d. 24 Feb. 1856 Kjære Andreas At Du har Grund til at undres over min lange Taushed kan ikke nægtes, som for en stor Deel grunder sig i Forretninger for Toldinspecteuren og deels i private Arbeider, med hvilket sidste jeg har maattet piint mig, for at have noget at leve for i denne Maaned, […]

1855_12_30

Aarhuus 30/12 55 Kjære Andreas Du kan af den lange Taushed antage at vi ganske har glemt Dig, men den sædvanlige Undskyldelsesgrund er atter tilstæde denne Gang nemlig Forretninger til op over Ørerne, men da jeg netop i Dag har begyndt min Morgen- vagt og der netop paa denne er en Times Frihed som jeg […]

1855_1_29

Aarh d. 29 Januar 1855 Kjære Andreas Din kjære Skrivelse af 26. modtog jeg i Gaar, hvoraf jeg seer at Du har været i Kjøge for at er- holde Condition. I den Anledning forhørte jeg hos Toldassistent Tingsted angaaende Pladsens Be- træffenhed og han sagde mig at Manden nok var en skikkelig Mand, men at […]

1855_1_25

Aarh. 25 Jan. 55 Kjære Andreas At dit sidste Brev satte os i en glad Stem- ning kan nok være. Jeg mødte Nors strax efter at jeg havde modtaget Efterretningen jeg fortalte ham naturligviis Udfaldet, hvor over han blev særdeles glad, jeg mærkede samme hjertelige Glæde hos Winge da jeg fortalte ham det, og jeg […]

1854_11_9

Aarhuus 9 Nov 1854 Kjære Andreas Ifølge Din sidste kjære Skrivelse sendes Dig de for- langte Attester, med Ønske om at Du maa have den Lykke at erholde den attraaede Tjeneste, men hvilket vist vil have sin Vanskelighed, da mu- lig den Fuldmægtig som er paa Contoiret ønsker at blive, saa er der al Rimelighed […]