Mikkel Olesen

1854_12_18

Aarh. 18 dec. 1854 Kjære Andreas Du har rimeligviis ventet længe paa Efterretning fra os, men Grunden erfarer Du ved Rasmus. Jomfru Wadum har ikke siden hun reiste ladet høre fra sig. Brendstrup reist i Gaar til Warde for at tiltræde sin nye Plads i hans Sted har de faaet Johnsen som Du veed var […]

1854_9_15

Aarhuus den 15 Septbr. 1854 Kjære Andreas Af Din kjærkomne sidste Skrivelse erfarer jeg hvad jeg vilde vide og om min forrige Skr. har sat Dig i en daarlig Stemning saa gjør det mig ondt, da det ikke er min Hensigt ved mine maaskee for knorvorne Breve at spo- lere Dit gode Homeur, men at […]

1854_8_1

Aarh. 1/8 54 Kjære Andreas Du finder vel atter min Taushed for lang, men faste Forretninger ved Havnen har denne Gang optaget min Tid, deels ved Havnepost og deels ved Morgen og Aftenvagt. Du yttrede i dit sidste Brev at Du agtede at optage ved Skpr. Mikkelsen 1 Sp., men ved dennes hjemkomst erfarede jeg […]

1854_5_28

Aarh. 28/5 54 Kjære Andreas Som meldt i mit Brev til Rasmus af g.dato følger med Dampskibet Waldemar og afhentes hos Styrmanden, 4 mk for Knapperne, en Spegepølse i 2 Dele og 1 Par Strømper til Rasmus som afhentes hos Styrmanden. Du eller Rasmus maa endelig afhente det strax efter disse Liniers Modtagelse, da Dampskibet […]

1854_3_3

Aarh. 3/3 54 Kjære Andreas Med megen Længsel imødeseer jeg saa Brev fra Dig, og ved at modtage dit Sidste blev vi beroliget da vi frygtede for at noget kunde være tilstødt Eder. Hr Winge har rimeligviis været hos Dig og leveret Dig 25 Rbd samt en Vest til Rasmus. Bødker Hansen kommer til Kbhvn […]

1854_1_29

Aarh. 29/1 54 Kjære Andreas Af dine 2de sidste os tilhændekomne kjære Skrivelser seer vi at Du med Ængstelse imødegaaer den sig nærmende Præliminair Examen, hvilken Ængste- lighed ogsaa rammer os, men med Gud i Hjertet , et fraadigt Mod og et roligt og besindigt Overlæg, gaaer det nok, men taber du derimod Modet naar […]