Mdm Dahl

1853_12_3

Aarh. 3 Decbr 1853 Kjære Andreas Af Rasmus´s sidste Skr. som er fremkommen ved Nysgjerrighed, idet Du ønsker vores Numere opgivet, og som ere Følgende: 64 – 390 36 – 116 29 – 147 59 – 236 Om Lykken skulde være os gunstig, saa skal Du dog derfor ikke yttre Dig derom til nogen, thi […]

1850_12_24

Kjære Andreas Du har vist længe ventet Brev fra mig, og har jeg og- saa i længere Tid villet give Dig Efterretning fra mig, naar jeg havde kunnet bragt det paa det Rene med at skaffe dig en Condition til Mai, som jeg først for et Qvarteer siden har faaet reen afgjort. Jeg har faaet […]

1850_10_11

Kjære Søn ! Tak for dit Brev jeg modtog strax efter din hjemkomst lige som ogsaa det jeg modtog med Ørting tilligemed Fjerdingen hvor i var 4 koste. Tøiet modtog jeg ogsaa med Dagvogn, Kudsken hvem jeg betalte 24 sk som vi haver betalt den karl der havde det fra Warde efter Affordring, for sin […]

1850_8_16

Kjære Andreas Af din sidste Skrivelse antog jeg at Du havde besøgt os i forrige Maaned, og Din Moder ansaa det for afgjort, hvorfor hun havde travlt, baade med Et og Andet i denne Anledning, især med at lave Rødgrød, men hvem der blev borte var hendes kjære Andreas, og som følge deraf fik Dine […]

1850_4_19

Kjære Andreas ! Du undres nok over at jeg ikke i længere Tid har ladet høre fra mig, uagtet Du 2de Gange har tilskrevet mig, men der var heller ikke min Mening, naar der ikke hændelsesviis var truffet en Leilighed til Warde, at give Dig nogen Underretning fra os, før om nogen Tid, indtil jeg […]

1849_12_20

Kjære Andreas ! Nu er der snart medgaaet 1/4 Aar siden jeg hørte fra dig, jeg faaer vel derfor paa minde? dig og med det Gode formaae dig til at lade Din Stemme skrivtlig lyde til os. Jeg sendte Dig 2 skp (skæpper) Æbler og en liden Pose Nødder samt den Bog du anmodede mig […]

1849_7_30

Kjære Søn En utilgivelig Ligegyldighed har Du viist ved ikke at lade høre et Par Ord fra dig eller i det mindste en mundt- lig hilsen til os med Overauditeur Stephensens Karl som i disse dage ankom hertil og som du endogsaa saae da han kjørte. Imidlertid er jeg nu kjed af at præke for […]

1849_1

Januar Maaned 1849 Kjære Søn ! Af dine sidste Breve seer jeg Du har det ret godt og at Du ikke taber Lysten til at lære noget nyttigt, hvilket glæder os. Du siger at du formedelst Pengetrang nok maa gaa glip af Chri- stensens undervisning, men dette raader jeg Dig ikke til, har du ikke […]

1848_12_22

Til A. J. C. Kaas hos Kammerraad Hansen Warde Aarhus den 22/12 48 Kjære Andreas ! Jeg var just ifærd med at pakke nogle Smaating i en Fjerding til Dig som du skulle have at gotte dig med i Julen, da Hr. Overauditeur Stephansens Søn? kom ind til mig og ved denne Overraskelse betog mig […]