Martin

1854_3_3

Aarh. 3/3 54 Kjære Andreas Med megen Længsel imødeseer jeg saa Brev fra Dig, og ved at modtage dit Sidste blev vi beroliget da vi frygtede for at noget kunde være tilstødt Eder. Hr Winge har rimeligviis været hos Dig og leveret Dig 25 Rbd samt en Vest til Rasmus. Bødker Hansen kommer til Kbhvn […]

1853_12_22

Aarhuus d. 22 Decbr 1853 Kjære Andreas Ifølge min sidste Skrivelse underrettede jeg dig om at jeg sendte med Skp. Ph. Petersen nogle Fødevarer og en Fjerding Frugt. Disse Varer ere først formedelst Modvind afgaaede herfra idag, men dersom Vinden vil blive nogenlunde god, saa haa- ber jeg at Ph. Petersen naaer Kbhvn til Jule- […]

1851_4_8

Gode Søn Uagtet jeg ikke har tilskrevet dig siden Din sidste Skrivelse saa havde jeg dog derfor troet Du havde ladet høre fra Dig, men i denne Formening er jeg skuffet, omendskjøndt det dog var din Pligt uagtet min Taushed af og til at tilskrive Dine forældre, men skjøndt der var meget mere at tale […]

1850_10_27

Kjære Søn ! For en 3 a 4 Uger siden tilskrev jeg Dig og bad Dig om at forskaffe mig Martins Døbeattest, men endnu har jeg ingen seet og jeg er derfor i stor Forlegenhed jeg kan ikke faa ham antaget til Confirmation uden At- testen. Du henvender Dig til Kappellanen, den koster med stemp- […]

1850_10_11

Kjære Søn ! Tak for dit Brev jeg modtog strax efter din hjemkomst lige som ogsaa det jeg modtog med Ørting tilligemed Fjerdingen hvor i var 4 koste. Tøiet modtog jeg ogsaa med Dagvogn, Kudsken hvem jeg betalte 24 sk som vi haver betalt den karl der havde det fra Warde efter Affordring, for sin […]

1850_6_16

Kjære Søn ! Du har vist i længere Tid ventet nogen Efterretning fra os, men flere tilstødende Ting har hidtil forhindret mig og tildeels har vel og min slette Stemning bidraget dertil. Du takkes mange Gange for din sidste Skrivelse tilligemed Brevet til Rasmus, som han modtog her hjemme. I mit sidste Brev yttrede jeg, […]

1848_10

Til Andr. Kaas. Warde fra L B Kaas October Maaned 1848 Kjære elskede Søn ! Efter 3 Dages sindig Kjørsel, kom vi endelig hertil den 19de om Efterm. Kl. 3, dog med megen Besvær da Veien paa flere Steder var yderst slet saa vi flere Gange vare nær efter at vælte dog slap vi derfra […]