Malling

1857_1_15

Aarh. 15/1 57 Kjære Andreas At Du bander og lyner over at jeg ganske udebliver med Svar paa dit sidste Brev, er Noget jeg tilfulde indseer, og vil jeg ogsaa indrømme det Urigtige i denne Forsømmel- se, men reent ud sagt, har jeg ikke været stemt til noget somhelst Arbeide udenfor det mig Befalede, uagtet […]

1855_1_29

Aarh d. 29 Januar 1855 Kjære Andreas Din kjære Skrivelse af 26. modtog jeg i Gaar, hvoraf jeg seer at Du har været i Kjøge for at er- holde Condition. I den Anledning forhørte jeg hos Toldassistent Tingsted angaaende Pladsens Be- træffenhed og han sagde mig at Manden nok var en skikkelig Mand, men at […]

1855_1_25

Aarh. 25 Jan. 55 Kjære Andreas At dit sidste Brev satte os i en glad Stem- ning kan nok være. Jeg mødte Nors strax efter at jeg havde modtaget Efterretningen jeg fortalte ham naturligviis Udfaldet, hvor over han blev særdeles glad, jeg mærkede samme hjertelige Glæde hos Winge da jeg fortalte ham det, og jeg […]

1854_11_24

Aarhuus d. 24 Novb. 1854 Kjære Andreas Af Din sidste kjære skrivelse seer jeg til min store Ærgelse at Du har maattet betale Porto af mit Brev til Dig med Dine Anbefalingsattester, hvorledes dette er gaaet til, begriber jeg ikke, men vist er det at paa Posthuset i en af Skrivernes nærværelse satte jeg 3 […]

1854_11_1

Aarh. 1/11 54 Kjære Andreas Jeg har med Længsel ventet Svar paa min sidste Skrivelse, men da sidste Maaned nærmede sig sin Ende kunde jeg nok antage at Du ikke skrev før Du havde modtaget Dine maa- nedlige Remisser som herved som sædvanlig følger med Postanvisning. Af Berlingske Tidende har jeg seet at Posten i […]

1854_10_15

15/10 54 Kjære Andreas Ifølge din Begiæring gik jeg strax til Procurator Nors, og bad om en ny Anbefaling, men der dette var han ikke meget for, men imedens vi talte derom kom Fuldmægtig Esmann og hvem han strax spurgte om han havde denne, hvilket besv. bejaende, jeg gik strax op og fik den hos […]

1854_9_15

Aarhuus den 15 Septbr. 1854 Kjære Andreas Af Din kjærkomne sidste Skrivelse erfarer jeg hvad jeg vilde vide og om min forrige Skr. har sat Dig i en daarlig Stemning saa gjør det mig ondt, da det ikke er min Hensigt ved mine maaskee for knorvorne Breve at spo- lere Dit gode Homeur, men at […]