Kammerjunker Willemoes

1859_12_4

Aarhuus 4 Decb. 1859 Kjære Andreas Hvorledes har du det min Ven, vi er ikke saa ganske glade over din Taushed, vel veed vi at din Tid er knap men dog maa du endelig offre en liden Stund til at underrette Dine forældre om Din Stilling. For en Tid siden talte jeg med Fuldmægtig Schmidt […]

1855_1_29

Aarh d. 29 Januar 1855 Kjære Andreas Din kjære Skrivelse af 26. modtog jeg i Gaar, hvoraf jeg seer at Du har været i Kjøge for at er- holde Condition. I den Anledning forhørte jeg hos Toldassistent Tingsted angaaende Pladsens Be- træffenhed og han sagde mig at Manden nok var en skikkelig Mand, men at […]

1853_11_11

Aarhuus den 11 Novbr. 1853 Kjære Andreas Af din velkomne Skrivelse seer vi at Du lykkelig og vel kom til Hovedstaden uden at give Hals, hvilket inderlig glæder os. At Du endelig fik et Værese efter Din Smag er os iligemaade kjært. Med Hensyn til Din Læsning, som vi haaber Du allerede har iværksat, derom […]