Justitsraad Herredsfoged Rosenstand

1854_8_1

Aarh. 1/8 54 Kjære Andreas Du finder vel atter min Taushed for lang, men faste Forretninger ved Havnen har denne Gang optaget min Tid, deels ved Havnepost og deels ved Morgen og Aftenvagt. Du yttrede i dit sidste Brev at Du agtede at optage ved Skpr. Mikkelsen 1 Sp., men ved dennes hjemkomst erfarede jeg […]

1851_4_8

Gode Søn Uagtet jeg ikke har tilskrevet dig siden Din sidste Skrivelse saa havde jeg dog derfor troet Du havde ladet høre fra Dig, men i denne Formening er jeg skuffet, omendskjøndt det dog var din Pligt uagtet min Taushed af og til at tilskrive Dine forældre, men skjøndt der var meget mere at tale […]

1850_12_24

Kjære Andreas Du har vist længe ventet Brev fra mig, og har jeg og- saa i længere Tid villet give Dig Efterretning fra mig, naar jeg havde kunnet bragt det paa det Rene med at skaffe dig en Condition til Mai, som jeg først for et Qvarteer siden har faaet reen afgjort. Jeg har faaet […]