Jomfr. Wadum

1855_6_11

Aarh. 11 Juni 1855 Kjære Andreas At Du har Grund til at antage at en eller anden Uheld er tilstødt os, siden du ikke i længere Tid har hørt fra os, indrømmer jeg, men dette er Gud være lovet ikke Tilfældet, Grunden til Tausheden er denne: Morgen og Aftenvagt haved jeg i 8 Dage, der- […]

1854_12_20

Aarh. d. 20 Dec. 1854 Kjære Andreas At dit sidste kjærkomne Brev satte os i en glad Stemning derom kan Du være forvis- set, Din Moder uskrømtede Glæde over et hel- digt Udfald til din skriftlige Examen, viste sig i saa høi en Grad at jeg i mange Aar ikke har seet hende i saa […]

1854_12_18

Aarh. 18 dec. 1854 Kjære Andreas Du har rimeligviis ventet længe paa Efterretning fra os, men Grunden erfarer Du ved Rasmus. Jomfru Wadum har ikke siden hun reiste ladet høre fra sig. Brendstrup reist i Gaar til Warde for at tiltræde sin nye Plads i hans Sted har de faaet Johnsen som Du veed var […]

1854_12_2

Aarh. 2/12 54 Kjære Andreas Efter din sidste kjære Skr. modtaget i Dag, seer jeg at Øieblikket nærmer sig som skal afgjø- re om Din Flid, som jeg ikke tvivler om, skal blive belønnet eller ikke. Til hvad Side det end gaaer, saa vil jeg raade Dig at gaae frem med Besindighed og Rolighed, saa […]

1854_11_24

Aarhuus d. 24 Novb. 1854 Kjære Andreas Af Din sidste kjære skrivelse seer jeg til min store Ærgelse at Du har maattet betale Porto af mit Brev til Dig med Dine Anbefalingsattester, hvorledes dette er gaaet til, begriber jeg ikke, men vist er det at paa Posthuset i en af Skrivernes nærværelse satte jeg 3 […]

1854_11_9

Aarhuus 9 Nov 1854 Kjære Andreas Ifølge Din sidste kjære Skrivelse sendes Dig de for- langte Attester, med Ønske om at Du maa have den Lykke at erholde den attraaede Tjeneste, men hvilket vist vil have sin Vanskelighed, da mu- lig den Fuldmægtig som er paa Contoiret ønsker at blive, saa er der al Rimelighed […]

1854_11_1

Aarh. 1/11 54 Kjære Andreas Jeg har med Længsel ventet Svar paa min sidste Skrivelse, men da sidste Maaned nærmede sig sin Ende kunde jeg nok antage at Du ikke skrev før Du havde modtaget Dine maa- nedlige Remisser som herved som sædvanlig følger med Postanvisning. Af Berlingske Tidende har jeg seet at Posten i […]

1854_5_2

Aarhus 2 Mai 1854 Kjære Andreas Din kjælige Skrivelse af f. M ligesom vores gode Rasmus ligekjærlige Der er os rigtig tillhændekommet og erfarer vi med Glæde at i Begge ere raske og ved godt Mod. Tejnen med Uhrene og Buxerne er os ogsaa tilstædekommet og takker Rasmus særdeles fra Vedkommende for Uhrene. Petri spørger […]

1854_4_9

Aarh. 9/4 54 Kjære Andreas Af Din sidste Kjærkomne Skrivelse seer jeg at Du fremtidig kuns behøver 20 Rbd. dette kan jeg naturligviis ikke andet end være særdeles tilfreds med, men troer Du ikke at du derved kommer tilkort, thi i saa Fald maa Du endelig ikke signer (genere) dig for at sige mig det, […]

1853_12_18

Kjære Andreas Af Din særdeles velkomne Skrivelse af 14de dennes seer jeg at Du har det godt og ligesaa dit humør og Helbred, ligesom jeg og kan skjønne at Du nok kan fatte dine Studeringer, hvilket jeg aldrig har baaret i Tvivl, kuns naar Du vil være flittig, hvor- om jeg ogsaa har den bedste […]