Georg Esmann

1854_4_9

Aarh. 9/4 54 Kjære Andreas Af Din sidste Kjærkomne Skrivelse seer jeg at Du fremtidig kuns behøver 20 Rbd. dette kan jeg naturligviis ikke andet end være særdeles tilfreds med, men troer Du ikke at du derved kommer tilkort, thi i saa Fald maa Du endelig ikke signer (genere) dig for at sige mig det, […]

1854_3_3

Aarh. 3/3 54 Kjære Andreas Med megen Længsel imødeseer jeg saa Brev fra Dig, og ved at modtage dit Sidste blev vi beroliget da vi frygtede for at noget kunde være tilstødt Eder. Hr Winge har rimeligviis været hos Dig og leveret Dig 25 Rbd samt en Vest til Rasmus. Bødker Hansen kommer til Kbhvn […]

1854_2_8

Aarh. 8/2 54 Kjære Andreas Ifølge din Skr. dat. 7de Febr. som jeg modtog s. Dag, seer jeg dig forlanger flere Penge end du i den næstforrige Brev paaberaabte. Jeg sender dig derfor 16 rbd som Du maa see at knibe dig igjennem med til Maanedens Udgang. Disse har laant, da jeg ikke vilde strax […]

1853_12_18

Kjære Andreas Af Din særdeles velkomne Skrivelse af 14de dennes seer jeg at Du har det godt og ligesaa dit humør og Helbred, ligesom jeg og kan skjønne at Du nok kan fatte dine Studeringer, hvilket jeg aldrig har baaret i Tvivl, kuns naar Du vil være flittig, hvor- om jeg ogsaa har den bedste […]

1853_11_11

Aarhuus den 11 Novbr. 1853 Kjære Andreas Af din velkomne Skrivelse seer vi at Du lykkelig og vel kom til Hovedstaden uden at give Hals, hvilket inderlig glæder os. At Du endelig fik et Værese efter Din Smag er os iligemaade kjært. Med Hensyn til Din Læsning, som vi haaber Du allerede har iværksat, derom […]

1851_4_8

Gode Søn Uagtet jeg ikke har tilskrevet dig siden Din sidste Skrivelse saa havde jeg dog derfor troet Du havde ladet høre fra Dig, men i denne Formening er jeg skuffet, omendskjøndt det dog var din Pligt uagtet min Taushed af og til at tilskrive Dine forældre, men skjøndt der var meget mere at tale […]

1848_11_9

Til A. J. C. Kaas paa Amtstuen Warde Aarhus 9/11 48 Kjære Søn Dit sidste Brev uden Datum har jeg modtaget, hvoraf jeg erfarer at Du atter har faaet Fluer i Hovedet, men som jeg kuns anseer for Flyve- griller og formener derfor at denne Speculation er gaaet over, thi vel siger Du at den […]