Frijsenborg

1856_5_9

Kjære Andreas I dette Øieblik seer jeg af Aarh. Avis efterstaaende Avertissement # # Et Hovedcontoir i Jylland søger en Exam. juris med bedste Carac- teer og over 25 Aar gammel, der fra Ungdommen af har været opdraget ved Contoirforretninger, skriver en god fly- dende Haand, expederer med Lethed, og som, efter en fleer- aarig […]

1854_10_15

15/10 54 Kjære Andreas Ifølge din Begiæring gik jeg strax til Procurator Nors, og bad om en ny Anbefaling, men der dette var han ikke meget for, men imedens vi talte derom kom Fuldmægtig Esmann og hvem han strax spurgte om han havde denne, hvilket besv. bejaende, jeg gik strax op og fik den hos […]

1854_8_1

Aarh. 1/8 54 Kjære Andreas Du finder vel atter min Taushed for lang, men faste Forretninger ved Havnen har denne Gang optaget min Tid, deels ved Havnepost og deels ved Morgen og Aftenvagt. Du yttrede i dit sidste Brev at Du agtede at optage ved Skpr. Mikkelsen 1 Sp., men ved dennes hjemkomst erfarede jeg […]