Carl

1861_3_23

Aarhuus, den 23 Mart 1861 Kjære Andreas Ja Du maa nok sige det er længe siden at Du hørte fra mig, og navnlig vilde Du vel nok ønske at vide noget om Dandsesagen, som Du vel nok kan slutte Dig til formedelst den lange Taushed er strandet paa uovervindelige Skjær. Sagen forholder sig saaledes: Jeg […]

1859_6_21

Aarh. d. 21/6 59 Kjære Andreas Det glædede os særdeles at erfare at Du var ved Helbred og uden Frygt seer det rigtigste Skridt imod som forestaaer Dig paa Torsdag, hvis Udfald vi til den Almægtige vil med Inder- lighed bede maa skee til din Tilfredshed og vores oprigtige Glæde. Du udtaler i din Skr. […]

1858_2_22

Aarh. 22/2 58 Kjære Andreas Du troer vist min kjære Ven at vi har forglemt Dig, men dette er ingen- lunde tilfældet. Jeg veed nok at jeg for længere Tid siden skulde efter Løvte have sendt Dig nogle Skillinger, men dette har ikke været mig muligt thi den 1 Januar maatte jeg aftrække 30 Rdr […]

1857_1_15

Aarh. 15/1 57 Kjære Andreas At Du bander og lyner over at jeg ganske udebliver med Svar paa dit sidste Brev, er Noget jeg tilfulde indseer, og vil jeg ogsaa indrømme det Urigtige i denne Forsømmel- se, men reent ud sagt, har jeg ikke været stemt til noget somhelst Arbeide udenfor det mig Befalede, uagtet […]

1856_11_11

Aarh. d. 11 Nov. 1856 Kjære Andreas Uagtet jeg ikke har hørt fra Dig siden 10de f. M., som forundrer mig meget, saa vil jeg med disse Linier dog give dig til- kjende at vi endnu er til, men hvad der meest foranlediger dette Brev, er, at gra- tulere Dig til Din Fødselsdag den 13de […]

1855_12_30

Aarhuus 30/12 55 Kjære Andreas Du kan af den lange Taushed antage at vi ganske har glemt Dig, men den sædvanlige Undskyldelsesgrund er atter tilstæde denne Gang nemlig Forretninger til op over Ørerne, men da jeg netop i Dag har begyndt min Morgen- vagt og der netop paa denne er en Times Frihed som jeg […]

1855_5_4

4/5 55 Kjære Andreas Af din venlige Skrivelse seer vi at Du sund og rask er kommen til Bestemmelsesstedet og ag Du har tiltraadt Din nye Conditon, lige- som Du foreløbig er tilfreds med Din Principal saavelsom Fuldm. Hesse, hvilket vi ønkser og haaber vil vedvare. Indslutter sendes der forlangte Examens Be- viis fra Berggreen, […]

1854_12_18

Aarh. 18 dec. 1854 Kjære Andreas Du har rimeligviis ventet længe paa Efterretning fra os, men Grunden erfarer Du ved Rasmus. Jomfru Wadum har ikke siden hun reiste ladet høre fra sig. Brendstrup reist i Gaar til Warde for at tiltræde sin nye Plads i hans Sted har de faaet Johnsen som Du veed var […]

1854_8_1

Aarh. 1/8 54 Kjære Andreas Du finder vel atter min Taushed for lang, men faste Forretninger ved Havnen har denne Gang optaget min Tid, deels ved Havnepost og deels ved Morgen og Aftenvagt. Du yttrede i dit sidste Brev at Du agtede at optage ved Skpr. Mikkelsen 1 Sp., men ved dennes hjemkomst erfarede jeg […]

1854_2_8

Aarh. 8/2 54 Kjære Andreas Ifølge din Skr. dat. 7de Febr. som jeg modtog s. Dag, seer jeg dig forlanger flere Penge end du i den næstforrige Brev paaberaabte. Jeg sender dig derfor 16 rbd som Du maa see at knibe dig igjennem med til Maanedens Udgang. Disse har laant, da jeg ikke vilde strax […]