Butzes

1856_6_2

Aarh. 2 Juni 1856 Kjære Andreas At det glæder os særdeles at Du har faaet Pladsen paa Lemvig Herredscontoir som 1ste Fuldmægtig kan du være forvisset om, Du kan vist sige at have været heldig, og jeg omtvivler heller ikke at du vil være Pladsen voxen, imodsat Fald vilde Du nok være Beet paa Konge […]

1856_5_29

Aarh. 29/5 56 Kjære Andreas Indsluttet fremsendes Dig indsl. Brev fra Rasmus og hvoraf kan sees hvorvidt han er kommet. Skibets Navn han er reist videre med fra Liverpool til New Jork findes paa Confeluden med Blyant, hedder Excensier. Jeg venter om 4 Uger igjen at have Brev fra ham og hvori han da nok […]

1856_5_9

Kjære Andreas I dette Øieblik seer jeg af Aarh. Avis efterstaaende Avertissement # # Et Hovedcontoir i Jylland søger en Exam. juris med bedste Carac- teer og over 25 Aar gammel, der fra Ungdommen af har været opdraget ved Contoirforretninger, skriver en god fly- dende Haand, expederer med Lethed, og som, efter en fleer- aarig […]

1854_5_2

Aarhus 2 Mai 1854 Kjære Andreas Din kjælige Skrivelse af f. M ligesom vores gode Rasmus ligekjærlige Der er os rigtig tillhændekommet og erfarer vi med Glæde at i Begge ere raske og ved godt Mod. Tejnen med Uhrene og Buxerne er os ogsaa tilstædekommet og takker Rasmus særdeles fra Vedkommende for Uhrene. Petri spørger […]

1854_4_9

Aarh. 9/4 54 Kjære Andreas Af Din sidste Kjærkomne Skrivelse seer jeg at Du fremtidig kuns behøver 20 Rbd. dette kan jeg naturligviis ikke andet end være særdeles tilfreds med, men troer Du ikke at du derved kommer tilkort, thi i saa Fald maa Du endelig ikke signer (genere) dig for at sige mig det, […]

1854_3_3

Aarh. 3/3 54 Kjære Andreas Med megen Længsel imødeseer jeg saa Brev fra Dig, og ved at modtage dit Sidste blev vi beroliget da vi frygtede for at noget kunde være tilstødt Eder. Hr Winge har rimeligviis været hos Dig og leveret Dig 25 Rbd samt en Vest til Rasmus. Bødker Hansen kommer til Kbhvn […]

1854_2_22

Kjære Andreas Du forsømte vist i din sidste kjærkomne Skrivelse at opgive mig din nye Boepæl til 1ste Marts, hvorfor jeg herved beder dig opgive mig den inden Du flytter. Jeg frygter for at Du kommer i Penge- forlegenhed i Anledning af denne Flytning da Du vel skal betale forud, ligesom Manuducteu- ren, thi jeg […]

1854_2_15

Aarh. 15/2 54 Kjære Andreas Butzes synes ikke om den Leilighed Du har anvist dem hvorfor Du ikke videre skal have mere uleilighed i den Retning, jeg skal derfor ikke oftere paabyrde Eder nogen Com- mision af den Natur for Andre. Derimod har jeg for denne Gang lovet at anmode Eder om at skaffe Butz […]