Kategori: 1856

1857_11_8

Aarh. 8 Novb. 1857 Kjære gode Andreas At Du tordner og dominerer kan jeg forestille mig i Tankerne over at Du ikke hører det mindtste fra os i saa lang Tid, hvortil Du ogsaa har Grund men mange, deels huuslige og deels andre Sager har forhindret mig fra at opfylde denne kjære Pligt. I forrige […]

1856_11_11

Aarh. d. 11 Nov. 1856 Kjære Andreas Uagtet jeg ikke har hørt fra Dig siden 10de f. M., som forundrer mig meget, saa vil jeg med disse Linier dog give dig til- kjende at vi endnu er til, men hvad der meest foranlediger dette Brev, er, at gra- tulere Dig til Din Fødselsdag den 13de […]

1856_10_15

Aarhuus den 15 Octbr. 1856 Kjære Andreas Dine 2de særdeles velkomne Breve har jeg rigtig modtaget og seer vi, at den særdeles Lykke er ble- ven Dig til Deel at Du næst Guds hjælp kan ansee Dig som Frispiller, saa at denne Steen er væltet fra os Alle. Jeg gik strax efter Modtagelsen op til […]

1856_6_6

Aarh. d. 6 Juni 1856 Kjære Andreas Af din sidste Skrivelse d. 2 Juni erfarer jeg at det er ikke ganske paa det rene med Tjenesten i Lemvig, dog antager jeg der er rigtigst at Du tager imod den, NB som 1ste Fuldmægtig og at Du har Principalens egenhændige Haand- skrift for en fast Accord, […]

1856_6_2

Aarh. 2 Juni 1856 Kjære Andreas At det glæder os særdeles at Du har faaet Pladsen paa Lemvig Herredscontoir som 1ste Fuldmægtig kan du være forvisset om, Du kan vist sige at have været heldig, og jeg omtvivler heller ikke at du vil være Pladsen voxen, imodsat Fald vilde Du nok være Beet paa Konge […]

1856_5_29

Aarh. 29/5 56 Kjære Andreas Indsluttet fremsendes Dig indsl. Brev fra Rasmus og hvoraf kan sees hvorvidt han er kommet. Skibets Navn han er reist videre med fra Liverpool til New Jork findes paa Confeluden med Blyant, hedder Excensier. Jeg venter om 4 Uger igjen at have Brev fra ham og hvori han da nok […]

1856_5_9

Kjære Andreas I dette Øieblik seer jeg af Aarh. Avis efterstaaende Avertissement # # Et Hovedcontoir i Jylland søger en Exam. juris med bedste Carac- teer og over 25 Aar gammel, der fra Ungdommen af har været opdraget ved Contoirforretninger, skriver en god fly- dende Haand, expederer med Lethed, og som, efter en fleer- aarig […]

1856_2_24

Aarh d. 24 Feb. 1856 Kjære Andreas At Du har Grund til at undres over min lange Taushed kan ikke nægtes, som for en stor Deel grunder sig i Forretninger for Toldinspecteuren og deels i private Arbeider, med hvilket sidste jeg har maattet piint mig, for at have noget at leve for i denne Maaned, […]