Kategori: 1854

1854_12_20

Aarh. d. 20 Dec. 1854 Kjære Andreas At dit sidste kjærkomne Brev satte os i en glad Stemning derom kan Du være forvis- set, Din Moder uskrømtede Glæde over et hel- digt Udfald til din skriftlige Examen, viste sig i saa høi en Grad at jeg i mange Aar ikke har seet hende i saa […]

1854_12_18

Aarh. 18 dec. 1854 Kjære Andreas Du har rimeligviis ventet længe paa Efterretning fra os, men Grunden erfarer Du ved Rasmus. Jomfru Wadum har ikke siden hun reiste ladet høre fra sig. Brendstrup reist i Gaar til Warde for at tiltræde sin nye Plads i hans Sted har de faaet Johnsen som Du veed var […]

1854_12_2

Aarh. 2/12 54 Kjære Andreas Efter din sidste kjære Skr. modtaget i Dag, seer jeg at Øieblikket nærmer sig som skal afgjø- re om Din Flid, som jeg ikke tvivler om, skal blive belønnet eller ikke. Til hvad Side det end gaaer, saa vil jeg raade Dig at gaae frem med Besindighed og Rolighed, saa […]

1854_11_24

Aarhuus d. 24 Novb. 1854 Kjære Andreas Af Din sidste kjære skrivelse seer jeg til min store Ærgelse at Du har maattet betale Porto af mit Brev til Dig med Dine Anbefalingsattester, hvorledes dette er gaaet til, begriber jeg ikke, men vist er det at paa Posthuset i en af Skrivernes nærværelse satte jeg 3 […]

1854_11_9

Aarhuus 9 Nov 1854 Kjære Andreas Ifølge Din sidste kjære Skrivelse sendes Dig de for- langte Attester, med Ønske om at Du maa have den Lykke at erholde den attraaede Tjeneste, men hvilket vist vil have sin Vanskelighed, da mu- lig den Fuldmægtig som er paa Contoiret ønsker at blive, saa er der al Rimelighed […]

1854_11_1

Aarh. 1/11 54 Kjære Andreas Jeg har med Længsel ventet Svar paa min sidste Skrivelse, men da sidste Maaned nærmede sig sin Ende kunde jeg nok antage at Du ikke skrev før Du havde modtaget Dine maa- nedlige Remisser som herved som sædvanlig følger med Postanvisning. Af Berlingske Tidende har jeg seet at Posten i […]

1854_10_15

15/10 54 Kjære Andreas Ifølge din Begiæring gik jeg strax til Procurator Nors, og bad om en ny Anbefaling, men der dette var han ikke meget for, men imedens vi talte derom kom Fuldmægtig Esmann og hvem han strax spurgte om han havde denne, hvilket besv. bejaende, jeg gik strax op og fik den hos […]

1854_10_3

Aarh. 3/10 54 Kjære Andreas Som sædvanlig sender jeg dig de reglemente- rede 25 Rdlr med Postanvisning. Hvad angaaer at Du nok kunde ønske at læse til Artium da tør og kan jeg ikke dertil raade Dig, da der vilde møde, inden du naaer dette, maaske Vanskeligheder som Du nu ikke indseer, ligesom ogsaa Militair- […]

1854_9_15

Aarhuus den 15 Septbr. 1854 Kjære Andreas Af Din kjærkomne sidste Skrivelse erfarer jeg hvad jeg vilde vide og om min forrige Skr. har sat Dig i en daarlig Stemning saa gjør det mig ondt, da det ikke er min Hensigt ved mine maaskee for knorvorne Breve at spo- lere Dit gode Homeur, men at […]

1854_9_1

Aarhus 1 Septbr 1854 Kjære Andreas Som sædvanlig sendes Dig med Post- anvisning 25 Rdl og for hvis modta- gelse jeg forventer mig underrettet. I de sidste 14 dage har havt hav- nepost og har derfor ingen Leilighed haft til at tilskrive vor kjære Rasmus, og eftersom Du skrev de par Linier paa hans sidste […]