Kategori: 1850

1850_12_24

Kjære Andreas Du har vist længe ventet Brev fra mig, og har jeg og- saa i længere Tid villet give Dig Efterretning fra mig, naar jeg havde kunnet bragt det paa det Rene med at skaffe dig en Condition til Mai, som jeg først for et Qvarteer siden har faaet reen afgjort. Jeg har faaet […]

1850_11_19

Kjære Søn ! Af din Skrivelse, modtaget ved H: Møller, erfarer jeg at du kan erholde Condition til næstk. Mai i Møgeltønder, som du dog ikke endnu er paa det Rene med Dig selv om Du vil modtage eller ikke, før Du har hørt Kammerraadens Mening. Endskjøndt du ikke synes at anhøre mit Raad i […]

1850_10_27

Kjære Søn ! For en 3 a 4 Uger siden tilskrev jeg Dig og bad Dig om at forskaffe mig Martins Døbeattest, men endnu har jeg ingen seet og jeg er derfor i stor Forlegenhed jeg kan ikke faa ham antaget til Confirmation uden At- testen. Du henvender Dig til Kappellanen, den koster med stemp- […]

1850_10_11

Kjære Søn ! Tak for dit Brev jeg modtog strax efter din hjemkomst lige som ogsaa det jeg modtog med Ørting tilligemed Fjerdingen hvor i var 4 koste. Tøiet modtog jeg ogsaa med Dagvogn, Kudsken hvem jeg betalte 24 sk som vi haver betalt den karl der havde det fra Warde efter Affordring, for sin […]

1850_8_16

Kjære Andreas Af din sidste Skrivelse antog jeg at Du havde besøgt os i forrige Maaned, og Din Moder ansaa det for afgjort, hvorfor hun havde travlt, baade med Et og Andet i denne Anledning, især med at lave Rødgrød, men hvem der blev borte var hendes kjære Andreas, og som følge deraf fik Dine […]

1850_6_16

Kjære Søn ! Du har vist i længere Tid ventet nogen Efterretning fra os, men flere tilstødende Ting har hidtil forhindret mig og tildeels har vel og min slette Stemning bidraget dertil. Du takkes mange Gange for din sidste Skrivelse tilligemed Brevet til Rasmus, som han modtog her hjemme. I mit sidste Brev yttrede jeg, […]

1850_4_19

Kjære Andreas ! Du undres nok over at jeg ikke i længere Tid har ladet høre fra mig, uagtet Du 2de Gange har tilskrevet mig, men der var heller ikke min Mening, naar der ikke hændelsesviis var truffet en Leilighed til Warde, at give Dig nogen Underretning fra os, før om nogen Tid, indtil jeg […]

1850_3_3

Kjære Andreas ! Dine 2de sidste Breve har jeg rigtig modtagne og Grun- den til at de ikke før nu bliver besvarede bestaaer i: Den 26de Januar kom jeg fra Toldboden Kl. 5 om Aftenen og befandt mig meget rask jeg spiste min Aftensmad med god Appetit og derefter syslede noget for din Moder, men […]

1850_1_7

Kjære Andreas Dine 2de (tvende) sidste Breve har jeg modtaget, det første dat: 2. Decbr og det sidste 29 Decbr, men det Første strax oven paa det Sidste og hvorfra eller ved hvem det er sendt er mig ubekjendt, det blev afleveret i Frederiksport af en mand fra Skanderborg, vi- dere veed jeg ikke.- Det […]