kjaeresoen

1867_2_7

Aarhus, den 7 Febr. 1867 Kjære Andreas Det er en rum Tid siden at Du hørte fra os, men jeg er efter Nytaar altid svært ophængt med Forretninger som har medtaget hele Januar Maaned saa har der ikke været levnet mig megen Tid til mine egne Ting. Vinteren ovre i Staden har nok været temmelig […]

1866_12_29

Aarhus, den 29 Decbr. 1866 Kjære Andreas Tak for den modtagne Kurv med vedhæftet Pak- ke. Indholdet blev efter Befaling først aabnet Juleaften, og jeg kan ikke noksom sige Dig med hvilken inderlig Glæde, Gaven til hver af os blev modtaget, og takkes derfor paa det hjerteligste Witha fra Motter og Martin og Dig fra […]

1866_11_10

Aarhus, den 10/11 66 Kjære Andreas I Anledning af din Fødselsdag, til- skriver vi Dig disse par Linier og gratulerer Dig derfor af ganske Hjerte, og ønsker at Held og Lykke stedse maa følge Dig og Dine, og hvilket ogsaa nok lykkes, naar man selv bestræber sig derfor, thi den Almægtige paaskjønner stedse stræben- hed […]

1866_10_22

Aarhuus 22/10 66 Kjære Andreas Tak for Din sidste venlige Skrivelse, og jeg seer deraf at alt staaer vel, ligesom ogsaa at den Fortagenhed hvori Du har svævet med Hensyn til en Pengesag er hævet, og at Resul- tatet er faldet ud til Din Fordeel, hvilket særdeles glæder os. Carl maatte da stikke af til […]

1866_9_15

Aarh. 15/9 66 Kjære Andreas Jeg tilskrev Dig i Gaar angaaende det bevidste Gulduhr som jeg sender med Styr- mand Caspersen i Morgen Onsdag den 26de, men jeg forglemte vist at sige Dig, at Du selv maatte afhente det paa Skibet Torsdag Morgen, eller ogsaa om Du maatte foretrække det paa Onsdag Aften omtr. mellem […]

1866_8_1

Aarhus, 1 aug 1866 Kjære Andreas Der er nok atter os der skylder Dig Efter- retning fra os, det er vel derfor paa Tide at vi giver dig denne, dersom vi vil have Gjengjæld. Jeg havde ventet at høre noget om dit Brænde, da det er paa høi Tid at det bliver besørget, men mulig […]

1866_2_3

Aarhus, den 3/2 66 Kjære Andreas Det er nok paa Tiden at Du hører et Par Ord fra os, da vi nok skylder Dig Svar paa Dine 2de sidste kjærlige Breve, men denne Gang er jeg virkelig undskyldt, thi siden Nytaar har jeg stadig været beskjæftiget med den sædvanlige Aarsberet- ning og som denne Gang […]

1865_11_9

Aarhus 9/11 65 Kjære Andreas Det er rigtignok længe siden at du hørte fra os, og det maa vel ansees ligegyldigt af mig at jeg ikke har takket for de Presenter som Du og vor kjære Vitha sendte os med Carl, men her er meget ved Toldstedet at bestille i dette Efteraar, og jeg har […]

1865_8_31

Aarhuus, den 31 Aug 1865 Kjære Andreas Da jeg i forrige Uge var i 6 Dage var paa en Forretningstour pa Mols for at paasee Losningen af et Parti Steenkul, og jeg strax derefter fik Havne- post, saa har Tiden ikke tilladt mig at give Svar paa den sidste venlige Skrivelse før nu. Du er […]

1865_6_3

Aarhuus, den 3 Juni 1865 Kjære Andreas Det glæder mig, af Dit sidste kjærkomne Brev at erfare, at I Alle ere friske og raske og at det stærke Hede i Mai ikke har vist nogen skadelige Følger deraf. At derimod Dine Indtægter ere knap- pe gjør os meget ondt, men det kom- mer nok næst […]