kjaeresoen

1868_3_25

 Aarhus, den 25 Marts 1868 Kjære Andreas Uagtet vi ikke har seet en Tøddel fra Dig i dette Aar, vil vi dog være de første der bryder denne Taushed og haaber derved at Du gjør det samme. Vi lever ved det Gamle og ere Gud være lovet Alle raske, af et par Ord Du […]

1867_12_23

Aarh. den 23/12 67 Kjære Andreas Vel er jeg ikke meget til at skrive Dig tit, men denne gang er det Dig der er den Efterladneste jeg maa derfor afbryde denne Taus- hed for derved at formaa Dig til at gjøre det samme. Da nu den kjære Juul er for Døren ville jeg og os […]

1867_10_15

Aarhus, 15/10 67 Kjære Andreas Som du vel har modtaget de med Dampskibet Aarhus den 12te dennes sendte Selvkogemaskine og en Krukke Tyttebær hvilke 2de Ting vi ere meget nysgerrige efter at faae at vide om de ere komnes Eder tilhænde i uskadt Stand, da Emballagen ikke var den bedste grundet paa at jeg ingen […]

1867_9_28

Aarhus 9/28 67 Kjære Andreas Overbringeren af disse Linier er Slag- termester Jørgensen boende paa Fiskegade hersteds, og med ham følger rimeligviis hans Søn op til Dig. Denne Søn skal forblive i Staden for at læse til Prelimi- nair-Examen og naar dette er over- staaet læse til den dansk jur. Examen. Da Jørgensen er ukjendt […]

1867_8_29

Aarhus, 29 Aug. 1867 Kjære Andreas Tak for Din sidste venlige Skri- velse hvoraf vi erfarer at Alt staaer vel hos Eder, hvilket er et meget stort Gode i denne Var- me Sommer hvoraf Hovedstaden vist har lidt i rigeligt Maal. Lige- ledes takker vi begge for Indbydelsen til den lille Piges Barnedaab, men vi […]

1867_7_28

Aarhus, 28/7 67 Kjære Andreas Af din Skr. modtaget i Gaar Middag erfarer vi med inderlig Glæde, at vore kjære Vithas Nedkomst er heldig overstaaet og at alt efter Omstændig- herne er temmelig vel og vi vil af inderste Hjerte ønske og haabe at Enden paa Katastrophen maa blive ligesaa heldig, hvortil stor For- sigtighed […]

1867_6_5

Aarhus, den 5 Juni 1867 Kjære Andreas Af Din sidste kjærlige Skrivelse seer vi at i Alle ere raske og at forøvrigt Ind- tægten skrider fremad, som er en meget vig- tig Sag, samt at Withas Nedkomst ventes i denne Maaned og hvilket vi af in- derste Hjerte vil haabe og ønske at den almægtige […]

1867_5_22

Aarhus 22 Mai 1867 Kjære Andreas Nu er det lang Tid siden jeg hørte noget fra Dig og Dine, skjøndt det denne Gang er Dig der skylder os Svar paa vort sidste Brev, og vi kan ikke nægte at vi med Længsel ønsker at erfare hvorledes i Alle har det, at ikke Sygdom eller Andet […]

1867_3_20

Aarhus, den 20 Marts 1867 Kjære Andreas Tak for den gode Efterretning du i dit sidste kjærlige Brev gav os, og Du kan nok tænke at det var os en særlig stor Glæde at vide dine Kaar betydelig forbedrede hvorved Du dog for det første kan see dit indkomme bedre sikkret om det ogsaa er […]

1867_2_10

Aarhus, 10/2 67 Kjære Andreas. I følge en Anmodning jeg har faaet fra Aalborg Toldssistenter om at vi samtlige herværende Toldassistenter indgive et Andragende til Rigsdagen, som skal gaa ud paa at faae vore Gager forbedrede, grundet fornemmelig paa at vor nuvæ- rende Lønning med Gagetillæg er for liden, som Følge af de høist for- […]