1868_3_25

1868_3_25_side1

Aarhus, den 25 Marts 1868
Kjære Andreas
Uagtet vi ikke har seet en Tøddel fra Dig i dette Aar,
vil vi dog være de første der bryder denne Taushed og
haaber derved at Du gjør det samme.
Vi lever ved det Gamle og ere Gud være lovet Alle
raske, af et par Ord Du havde tilskrevet Carl forleden
til hans Fødselsdag, erfarede vi at du og Familie og-
saa har det godt og er ved god Helbred, som er en
meget vigtig Ting.
Der er en Sag jeg vil høre Din Mening om, nemlig
Skjellet paa den ene Side af den Plads Martin kjøbte udenfor Studsport, var
ved Kjøbet adskjellet med et Plankeværk, hvoraf Stolperne vendte
ind ad til Martins Eiendom paa den halve Plads og den anden
halve deel vendte Stolperne ind til Naboens, men hvorom der Intet
var bemærket i Kjøbecontracten af Martins Kjøbere. Forleden
tog Naboen hele Plankeværket med Pæle ned, som adskiller deres
Pladser og satte igjen Plankeværk paa den halve deels nederste
Stykke og vendte Pælene ind paa hans Plads, og det øvrige
Plankeværk tog han ind paa sin Haveplads saa den halve deel (øver-
ste Ende) nu er aldeles blotter for Hegn. Det er derfor jeg vil vide
Din Mening i denne Sag. Jeg har talt med Kbmd L. Larsen som
er Sælger af Pladsen og han siger at han ikke har sat nogen Deel
af denne Skjellinie, ligesom han heller ikke har betalt noget der-
for. I samme Anledning har jeg forespurgt mig hos Politiemesterens
Fuldmægtig, men han er af den Mening at han troer ikke der er noget
1868_3_25_side2
ved den Sgt at gjøre, da der ikke kan tilveiebringes Be-
viis for hvem der har sat det halve Plankeværk, eller rette-
re at det maa antages at Eieren ind til Martins Eiendom har
sat hele Plankeværket. At reise en Sag mod Vedkommende hvor-
om der vil være stor Tvivl om at der kan komme noget
ud af, vil være Galskab, men da Martin har stor Lyst til at
vide Din Mening saa har jeg derfor gjort Dig denne Anmod-
ning. Martin troer, jeg for flere Dage siden i den Anledning har
tilskrevet Dig, derfor maa Dit Svar derefter være rettet.
Det omqvæstionerede Plankeværk tilligemed Pæle, var noget gam-
melt og raadent Stads, som vist næppe er 3 mk værd.
Martin Bygning er næsten færdig. Bopælen bestaaer af Kjælder,
Stue og 1 Sal. Kjælderen er udleiet til 50 Rdr, 1 Sal, som
bestaaer af 3 smaa Værelser med øvrige Beqvemmeligheder
er udleiet til 100 Rdr. Leierne er nette og temmelig
velstaaende Folk. Jeg har haab om ved Hr. Just. Hertz at
erholde Laan til 11 Juni i Sparekassen.
Carl begynder paa egen Haand som Uhrmager til
April Flyttetid og har leiet paa Kannikegade tæt op til
Komediehuset, en net lille Boutik og et rummeligt og
net Sovekammer, samt en Kjældeer til Brænde – Leien aarlig er
80 Rdr.
Forøvrigt er her intet Nyt.
De kjærligste hilsner til vor kjære Witha og alle Smaa,
Dig selv ikke at forglemme, fra os Alle.
Dine stedse hengivne
Forældre.

Her stopper vores tidsrejse.
Laurs dør 19. maj 1868.
Men hans breve lever nu videre….

“At Gud idag ved en mild og rolig Død bort- kaldte til et bedre Liv min kjærlige og retskaf- ne Mand, Toldassistent Lauritz Bruun Kaas, i hans Alders 63de Aar, bekjendtg. sørgeligst for fraværende Slægt og Venner af hans dybtsørgende Enke og Børn Aarhuus, d. 19. Mai 1868 27. Mai takker Karen Kaas, f. Sørensen for Deltagelse”
Link til dødsannonce

Original brev som pdf:
1868_3_25
Oversættelse som pdf:

1868_3_25

Føre mig tilbage til 1868

Følg Kjære Søn på Facebook

cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *