1867_8_29

1867_8_29_side1

Aarhus, 29 Aug. 1867
Kjære Andreas
Tak for Din sidste venlige Skri-
velse hvoraf vi erfarer at Alt
staaer vel hos Eder, hvilket er
et meget stort Gode i denne Var-
me Sommer hvoraf Hovedstaden vist
har lidt i rigeligt Maal. Lige-
ledes takker vi begge for Indbydelsen
til den lille Piges Barnedaab,
men vi seer os ikke istand
til i Aar at profitere deraf,
da vi har vores Pengeaffairer
a jour men aldeles ikke det
mindste i Behold og der er blevet
et fast Princip hos mig at jeg
ikke oftere vil sætte mig i
Gjæld, da man ikke i den Alder
jeg nu er kan vide om den
kan tilbagebetales, og da vi under
ingen Omstændigheder begge kan forlade
hjemmet da vi begge i Forening vil
reise sammen, naar vi skal gjøre en
1867_8_29_side2
Fornøielsesreise, saa vi, hvor gjer-
ne vi end ønskede det og hvor-
ved vi tillige fik Leilighed
til at hilse paa Din ærede Svi-
germoder og Svigerinde,
maa vi lade denne Fugle fare
og afgjøre det med den hjerte-
ligste Tak for Indbydelsen.
For Gratulationen til min
eiegode Motter og de 2de smaa
Portraiter takkes ligeledes, hvilke
sidste var os særdeles kjærkomne
og hver Gang Motter tager dem
frem faaer begge Glutterne nogle
hjertelige Kys.
Du har altsaa faaet Dit Brænde som
ogsaa var paa høi Tid, men det
forekommer mig, da det er svensk
Træ som i almindelighed falder
meget smaat, at der er dyrere
end de foregaaende Aar. Kunde det
alt stuves ind i Brænderummet
da det er temmelig smaat.
Fru Sæbye gjorde os ikke den Ære
at aflægge os et Besøg, uagtet hun op-
holdt sig her i Byen i over 3 Uger
1867_8_29_side3
Dagen før hendes Afreise havde hun
vel forhørt sig om vor Bopæl
i Gaden og ogsaa ved Gjørtler
Christensen faaet tydelig Besked
om hvor vi boede men desuag-
tet passerede hun vor Dør forbi.
Jeg saa hende hændelsviis paa
Dampskibet Aarhus da hun reiste
herfra og hilsede ogsaa paa hende
og gav da til Grund hvorfor
hun ikke havde aflagt os en Visit
at det ikke havde været mulig
at finde vor Bopæl, men dette
var en tom Undskyldning. Motter
var meget bedrøvet over ikke
at faae talt med hende, ja det
gik endogsaa saavidt at hun
fældte Taaret.
Til din ærede Svigermoder og Svi-
gerinde saavelsom vor kjære Vitha,
Børn og dig selv hilses fra os Alle
paa det hjerteligste.
Dine stedse hengivne
Forældre
Du maa endelig underrette os om naar den
lille Pige skal i Kirke nogel Dage før
Tiden
1867_8_29_side4
Peter aflagde os en liden Visit paa
sin forbireise til London forleden
med Dampsk. Thyra. Det er en
net beskeden ung Mand, som
Søren kan have Glæde og For-
nøielse af.


Original brev som pdf:
1867_8_29
Oversættelse som pdf:

1867_8_29

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1867

Følg Kjære Søn på Facebook

cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *