1867_12_23

1867_12_23_side1

Aarh. den 23/12 67
Kjære Andreas
Vel er jeg ikke meget til at skrive Dig
tit, men denne gang er det Dig der er den
Efterladneste jeg maa derfor afbryde denne Taus-
hed for derved at formaa Dig til at gjøre det
samme. Da nu den kjære Juul er for Døren
ville jeg og os Alle ved en liden Present til
Dig og vor kjære Vitha samt lige kjære Smaa vise
vor oprigtige hjertelighed for Eder, men da vi
ikke ere vis paa at træffe nogle gaver der
vil vinde Eders Bifald har vi derfor
foretrukket at sende Dig indsluttede 10 Rdr,
hvoraf de 8 Rdr er fra Motter og mig og de
2 Rdr fra Carl, hvorfor du og Vitha bedes at kjøbe
til Eder Alle nogle Smaating som i maa finde
mest Behag til.
Martin har for et Par Aar siden udenfor Studs-
port, paa et ret godt Strøg kjøbt en Byggeplads,
efter Nutiden, til en billig Priis, hvilken Byg-
geplads han har begyndt at bebygge, og som
skal være færdig til Beboelse til April Flyttetid.
Huset bliver 2 Etager med Beboelses kjelder, og
saavidt det er kommet med Bygningen, teg-
ner det til at blive en meget nas Bygning
og som ligger paa et godt Strøg. Martin
er, som Carl vist har fortalt dig, forlovet med
en særdeles vakker, net og sædelig Pige, og
agter til 1ste Mai næste Aar at gifte sig med
1867_12_23_side2
hende, hvorfor det er nødvendigt at huset bli-
ver færdeig til Beboelse til den Tid.
Hans Forlovede er huusbestyrerinde hos en Kjøb-
mand her i Byen, hun har lagt sig et Par
hundrede Daler op, foruden mange andre
gode ting hun har forskaffet sig til at sætte
Bo med, ligesom Martin ogsaa har lagt en
henved 400 Rdr tilside, for hvilke Penge han
nu har paabegyndt Bygningen. Træmatrialer
og andre Ting har han faaet Credit paa til
Juni Termin, til den Tid skal der derfor
skaffes Penge. Jeg vil derfor anmode Dig
om ved Dit udvidede Bekjendtskab at gjøre
alt muligt for at forskaffe ham til 11 Juni
næstk. et Laan i nævnte Sted paa c. 1500
Rdr men til 4 pC. Pantet bliver efter alles
Skjønd solid, da Vurderingssummen
af uvillige Mænd nok vil blive mellem
2500 og 3000 Rdr. Du maa derfor itide for-
høre Dig om du kan opdrive saadan en
Sum til nævnte Tid.
Min Tid kjære Andreas og Svi-
gerinde er meget knap, hvorfor jeg maa
slutte med de inderligste Ønsker fra
vi gamle og Carl samt Martin om en glæde-
lig og fornøielig Juul for Eder Alle og
at disse Linier maa træffe Eder Alle med
god hilsen.
Dine stedse hengivne
Forældre
Her er skrap Vinter, i Aftes er her faldet
endeel Snee.


Original brev som pdf:
1867_12_23
Oversættelse som pdf:

1867_12_23

Føre mig frem til næste og sidste brev

Føre mig tilbage til 1867

Følg Kjære Søn på Facebook

cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *