1861_3_23

1861_3_23_side1

1861_3_23_side2

Aarhuus, den 23 Mart 1861
Kjære Andreas
Ja Du maa nok sige det er længe siden at Du hørte
fra mig, og navnlig vilde Du vel nok ønske at
vide noget om Dandsesagen, som Du vel nok
kan slutte Dig til formedelst den lange Taushed
er strandet paa uovervindelige Skjær. Sagen
forholder sig saaledes: Jeg gik til Hr. Nors og
gjorde ham bekjendt med Sagen og bad han
mig om nogle Dage efter at komme igjen saa
skulde han gjøre de fornødne Skridt i denne
Anledning, da jeg derfor atter nogle Dage efter
kom til ham, havde han endnu ikke talt
med Vedkommende om denne Sag jeg gav
ham derfor nogen Tids Frist, og da jeg
for en fjorten Dage siden atter gik til ham
gav han mig den Besked at der aldeles
ikke var noget at gjøre des angaaende,
da baade Politiemester og Amtmanden aldeles ikke kunde
anbefale en slig Ansøgning. Nogle Dage
derefter traf jeg hændelsviis Restaurateur
Wind nede ved Havnen og fortalte han mig
da, at der var udkommet en Bestemmelse
angaaende at slige Tilladelser til Dands frem-
tidigen kunde tillades af Politiemesteren og som Følge
deraf er Ansøgning til Ministeriet angaaende en
1861_3_23_side3
saadan Begunstigelse unyttig.
Jeg har ved at læse Martins Brev fra Dig erfaret
at Du har faaet mere i Informationsgebyhr som
inderlig glæder os, men min kjære Ven der gaaer
derved megen Tid tabt for Dig, dog der er jo
som Tingen staaer Intet derved at gjøre. Ligeledes
erfarede vi ved samme Leilighed at Du har god For-
haabning om at komme ind i Ministeriet, dette vilde
vist være meget godt, naar der kuns ikke gaaer for mange
Timer tabt for Dig daglig, dog antager jeg alligevel
at du derved kan faae Fodfæste til Avangement i Tiden.
At Martin tilskrev Dig angaaende at skaffe ham en Ansættelse
ved Jernbanen her i Jylland havde jeg forestillet ham var
ganske unyttigt, da jeg havde gjort alt muligt igjennem
Justitsraaden desangaaende, men uden Nytte, saa det var
mærkeligt at hvad jeg forud havde sagt ham, stemte
det Svar ganske, da jeg havde gjort ham opmærksom paa
Du ikke vilde indlade Dig paa at tilskrive Ingeni-
eur Müller, da vilde være naragtigt at da din Fader
er ham saa nær og da han desuden staaer i daglig berø-
relse med hans Fader. Brevets Indhold til Dig, er ganske
af hand eget Foster.
Sidste Løverdag 16 Marts, var det Carls Geburtsdag, han
blev den Dag 18 Aar, 2de af hans Venner var hos ham og
drak en Kop Chocolade. Carl har i Vinter lært at danse
men han er ikke saa ganske færm deri, skjøndt han
viser megen Lyst.
Din gode Moders Øine er i denne Tid ikke gode, en
Forkjølelse har slaaet sig paa dem.
1861_3_23_side4
Med Waldemar sender jeg i Aften en Lybsk Pølse af
den gode Moders eget Fabrikat og din forglemte Tand-
børste, som Du bedes afhente hos Styrmanden i Morgen
formiddag Kl. mell. 9 a 10 ell. 11 Søndag 24 Marts naar Skibet anlægger
ved Nyhavn, thi strax efter Skibet er kommet til Plads
gaaer Styrmanden hjem til sin Bopæl og saa kan Du maa-
skee komme til at gaae flere Gange derefter. Pakken
er ikke større end Du kan gaa med den
i Haanden. Forsøm ikke at hilse paa
Capt. Hunnerup og viis al mulig
Høflighed baade mod ham og Styr-
manden. Vi ønske Dig
alle af Hjertet en glædelig og
fornøielig Paaske.
Dersom Pølsen smager, kan Du naar
den er fortæret, vente nok en do.
Jeg beder sluttelig meget om snart
at høre fra Dig, især dersom Du skulde
være saa heldig at naa Ansættelse
i Ministeriet.
Fra os Alle de kjærligste hilsner
Dine stedse kjære og hen-
givne Forældre.

Original brev som pdf:
1861_3_23
Oversættelse som pdf:

1861_3_23

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1861

Følg Kjære Søn på Facebook


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *