1857_1_15

1857_1__15_side1

Aarh. 15/1 57
Kjære Andreas
At Du bander og lyner over at jeg ganske udebliver
med Svar paa dit sidste Brev, er Noget jeg tilfulde indseer,
og vil jeg ogsaa indrømme det Urigtige i denne Forsømmel-
se, men reent ud sagt, har jeg ikke været stemt til noget
somhelst Arbeide udenfor det mig Befalede, uagtet jeg
virkelig baade tidlig og sildig har tænkt paa dig, og kan
ikke nægte at Din Fremtid ængster mig meget, som jeg
som Fader har storlig Grund til. Du er i 25de Aar og
vil atter begynde Skoleundervisning forfra, hvilke drøie
Arbeider vil der ved dette Studium ikke forekomme og
hvor let kan Du ikke paa halvveien blive træt, eller rettere
kjed af det, hvad vil der saa blive af Dig, og tilmed Du skal
laane Pengene til dettes fuldførelse og Enden paa det hele
kan let falde ud til det modsatte af dine Forhaabninger, saa
staaer du net i det. Alt dette tilsammentaget kan nok give
Forældre noget at tænke paa, som Du efter Din Anskuelse af
Sagen aldeles ikke kan sætte Dig ind i. Imidlertid vil
jeg ikke sætte mig imod det Attraaede for ikke siden i Længden
at høre nogen Bebreidelse, kun saameget vil jeg bede Dig
alvorlig at overveie, at bliver det til Noget med det
paatænkte Studium, saa maa Du paalægge Dig og tillige en
stræng Oeconomie, da, uden begge disse Dele stadig iagttages,
let kan strande før Tiden, nok en Ting maa Du ogsaa love
mig og holde, ikke at gifte Dig før, saafremt Vorherre vil
spare Dig Helbred og Lykke, du har faaet Attestats og uafbrudt
fortsætte Dine Studier uden nogensomhelst Ansættelse, hvormed Tiden
spilder og som efter min Anskuelse er nødvendigt at faa det hele
overstaaet saa snarlig som muligt, da Du jo rykker frem i
Alderen og det vist kan kaldes Lykke og Held naar Du med Alt
kan blive færdig paa 3 Aar. Du maa være i Eet og Alt
1857_1__15_side2
paa din Post, da det som ovensagt er en Forvovenhed, som
vist ikke ret mange drister dem til at paabegynde.
Dit Brev til Baronen, som jeg indsluttet sender tilbage, frygter
jeg for ikke vil føre til noget gunstigt Resultat, da han mulig
consulerer sin Fuldmægtig i denne Retning og saa vil der snarere
gjorts Latter af det, fordi Baronen saa snildelig har kjøbt Dig en
Voxnæse, end at godtgjøre nogle af Din virkelige hafte Udgifter,
jeg vil derfor ikke raade Dig til at afsende Brevet, men som
jeg imidlertid ganske maa overlade til Dig selv, da jeg, saafremt
Baronen skulde gaa ind paa Dit Forslag ikke vilde være Skyld i det.
Af den Gjæld Du har tilbage her i Byen, skal jeg afgjøre det halve,
saa du kuns har 30 Rdr at betale, da de 50 Rdr du har sendt mig
ansees som sendt til dettes Afbetaling, mere tør jeg ikke for-
binde mig til, da jeg endnu har endeel Gjæld i Sparekassen
og jeg desuden til Foraaret skal have Carl confirmeret, kan jeg
siden hjælpe Dig Noget, saa veed du nok min kjære Andreas
at Villien mangler ikke.
Hertil var jeg kommen, da jeg fik Din sidste kjære Skrivelse,
og som jeg derfor ikke tør opsætte Tiden længere med at
besvare Dig, da Du ellers kunde falde paa den Idee, vil de ikke vær-
dige Dig et Brev, saa reis til Hækkenfeldt for ikke at sige noget værre.
At Du har havt en Attake med Din Principalinde gjør os ondt,
da det altid er ubehageligt at staae paa en spændt Fod med dem man
daglig skal omgaaes, men da Du ikke bliver der ret længe, saa see
paa bedste Maade at komme ud af det i Fredelighed. At Manden er
En, jeg siger ikke mere, er noget man kan antage, og hvor Fru-
entimmerer have Roret i denne Retning er ikke godt for dem de have
under sig. Det glæder os at Du dog har havt en liden Adspre-
delse i Julen nemlig ved at have gjort en Tour til Odense med
en Theodor Forum, hvem denne Forum er og hvad han er, melder Du
ikke, hvilket Du nok ved næste Efterretning til os, giver nøiere Be-
sked om.
For en 6 a 7 Uger siden blev Exam. jur. Geisler arresteret
1857_1__15_side3
her i Byen og ført som Arrestant til Kjøbenhavn, han skal have
slaaet en Ludder, lænket en Politiebetjent og endelig have
skrevet falske Vexler, han er godt leveret. Han og enhver
der gjør slige slette Streger er topmaalte Skurker, som aldeles
ikke fortjener nogen medlidenhed men de stakkels Forældre
er derimod meget at beklage.
Din Forlovedes Portrait har været i Visby og som jeg
først i Julen fik tilbage, der som det kan lade sig gjøre vil
jeg have det aftaget og kan dette skee, skal Du strax efter
Afbenyttelsen faa det tilsendt.
Hr Fuldmægtig Brændstrup er kommen hjem, og venter sig nok
antaget i lignende Stilling hos Overauditeur Malling paa
Frisenborg. Han er forlovet med en Jomfru Gyntelberg i Warde,
rimeligviis Doctor Gyntelbergs ældste Datter.
Martin er reist til Vensyssel for en 14 Dage siden for
at besøge sin Morten Westergaard, jeg har ikke havt Efter-
retning fra ham siden han reiste.
Fra Rasmus har jeg ikke havt Brev siden, men venter Ef-
ter(ret)ning fra ham i denne Maaned.
I det jeg slutter med Lykønskning til et paa Lykke og
Glæde rigt Nytaar, fremsendes tillige de kjærligste hils-
ner fra os Alle til Dig og kjære Forlovede.
Aarh. d. 18/1 57 Din stedse kjære Forældre
Kaas
Jeg haaber Du ikke lader vente saa længe paa Svar som
jeg har gjort, men denne Forsømmelse haaber jeg
Du ikke oftere skal anke over. Undskyld at jeg
har begyndt forkeert paa Siden.
Dit Brev modtog jeg først den 16de men dat. 13de.
Jeg venter paa reen Beskeed om Din Beslutning og naar Du
agter at afreise. Din Tulup maa Du endelig ikke
sælge, da den kan blive Dig meget nyttig mangen Gang om
Vinteren nar Du maaskee ikke har noget at putte i Kakkelovnen.

Original brev som pdf:
1857_1_15
Oversættelse som pdf:

1857_1_15

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1857


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *