1856_11_11

1856_11_11_side1

1856_11_11_side2

Aarh. d. 11 Nov. 1856
Kjære Andreas
Uagtet jeg ikke har hørt fra Dig siden
10de f. M., som forundrer mig meget, saa
vil jeg med disse Linier dog give dig til-
kjende at vi endnu er til, men hvad der
meest foranlediger dette Brev, er, at gra-
tulere Dig til Din Fødselsdag den 13de dennes
og er din gode Moders og mit Ønske at
vor Herre vil holde sin Haand over Dig
og styre Dine Handlanger saaledes at
Du derfor kan have en god Samvittighed.
Present kan vi destoværre ikke sende Dig
da det er mere end almindeligt fattigt for
os i denne Tid. Jeg har maattet gribe
til et Middel som jeg under ingen Omstændig-
heder ellers havde gjort, nemlig at jeg har laant
50 Rdr af Winge til 1 Decbr og til den Tid veed
jeg ikke hvorledes jeg skal klare dem. Grunden
til denne Skyld er denne at jeg maatte betale
Huusleie og 50 Rdr i Sparekassen som tils(ammen) udgjor-
de 82 rd 48 sk, det er en ordentlig Suppe jeg er kom-
1856_11_11_side3
men i, men naar jeg kuns bare kan vin-
de Tid haaber jeg ved Guds Bistand at rede
for mig.
Jeg har haft Brev fra Christensen i Visby
om at faa Underretning om, hvor du er,
da han ved en Hændelse har hørt at du er reist
fra Frhvn, jeg maa derfor paalægge Dig
at tilskrive ham, da han vist er en af de
paalideligste Venner du har haft, og Du
efter hvad du fortalte mig, da du var hjem-
me, at Du skyldte ham nogle Penge, saa er
der endog større Grund til at give ham
Underretning om hvorledes Du har det.
Jeg har været udlaant til Toldcontoiret
siden 30 Octbr, for at bestride Hr Juuls For-
retninger, da han er ansat i Randers som Told-
assistent, paa 30 Rdr, som uagtet det er lidet
dog er mere end han kunde tilkomme da det
efter min Anskuelse er et daarligt Subject.
I hans Plads er antaget en Schultz fra
Skagen, Søn af Toldforvalteren der, han skal
tiltræde Pladsen paa Torsdag, saa jeg Gud være
lovet bliver fri for denne imfame Bestilling,
1856_11_11_side4
som vist ikke giver noget i Lommen.
Fra Carl og Martin hilses Du paa det kjærlig-
ste og gratuleres Du ogsaa af Dem til Din
Fødselsdag. Den sidste er en Døgenict som
han destoværre stedse har været.
Med inderlig Anmodning om at Du snart
giver os Underretning om hvorledes du
har det slutter jeg med de kjærligste
hilsner fra os Alle og med det
velmeente Ønske at det maa gaa
Dig vel.
Din kjære Fader
Kaas
i kjendelig hast.
Du fik vel Din Mortens Gaas i Aftes vi
fik naturligviis een pæn Sligt maa der
ikke mangle.
[utydeligt] jeg i forrige Brev talte om skal
du nok faa saasnart Din gode Moder faaer
Tid til at faa den syet.
Det allerførste jeg faaer Leilighed til-
skriver jeg Christensen.

Original brev som pdf:
1856_11_11
Oversættelse som pdf:

1856_11_11

Føre mig frem til næste brev


Føre mig tilbage til 1856


cropped-segl.png

1 kommentar


  1. // Svar

    Kommentar til brev 11, nov, 1856:
    Nederst i brevet mangler “utydeligt” ord – dette kan i meget vel være SKJORTEN, som netop omtales tidligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *