1855_5_4

1855_5_4_side1

4/5 55
Kjære Andreas
Af din venlige Skrivelse seer vi at Du sund og
rask er kommen til Bestemmelsesstedet og ag
Du har tiltraadt Din nye Conditon, lige-
som Du foreløbig er tilfreds med Din
Principal saavelsom Fuldm. Hesse, hvilket vi
ønkser og haaber vil vedvare.
Indslutter sendes der forlangte Examens Be-
viis fra Berggreen, at jeg ikke samme Dag
2. Mai jeg modtog Dit Brev svarte Dig hidrører fra at jeg
ikke kunde finde det, og da Du veed min
Tid er meget lidet i denne Tid, saa har jeg
først idag havt rigtig Leilighed til at rand-
sage efter det og fik det dog endelig fat.
I gaar gjorde jeg Afregning med Winge og fik
13 rd 2 sk, om jeg faaer mere Arbeide fra Con-
toiret er meget uvist, da det jo ganske beroer
paa Hr. Winges Luner, men imidlertid hvad der
er tjent har dog gavnet mig, jeg haaber ogsaa
lidt længere hen i Tiden at komme paa lige
Hammel med mine Sager. Resolutionen
1855_5_4_side2
angaaende Dyrtidstillæget er endelig kom-
men, Pengene bliver os udbetalt i Morgen.
Naar jeg faaer klaret min Gjeld i Eet
og Alt, faaer jeg ikke en skilling i Behold
men saa er jeg ogsaa fri for Rykkere.
Jeg bliver vel nød til at gjøre lidt Gjeld igjen
men det kan ikke undgaaes da man dog
maa have Ralter paa Kroppen for at man
ikke skal blive udpebet af sine Collegaer og
Carl og Martin ogsaa trænger høilig.
Du maa skrive Winge til for Høflighed Skyld
da du dog er i hans Gjeld, som jeg vilde
ønske Du snart maatte komme ud af.
Din gode Motter taler stadig om dig og jeg kan
tydelig mærke at Bedrøvelsen ved Din Afreise var meget
mere følelig end da Du reiste til Kjøbenhavn.
Rasmus er ikke rask, saavidt jeg kan skjøn-
ne er det Feber der sidder i Kroppen paa ham.
Paa Søndag otte Dage den 13 Mai reiser han til
Kbhvn, han har havt Brev fra Titken om at møde
den 10de, men Dampskibet Sylphiden kommer ikke i no-
gen Tid i Fart, hvorfor han ikke kan reise før.
1855_5_4_side3
Lad mig see kjære Andreas at du bruger din
Conduite og er ordentlig og paapasselig med
dit Tøi.
En væsentlig Nyhed havde jeg nær glemt at
fortælle Dig.
Pladsen paa Silkeborg er ikke besat endnu, den
der var engageret kan ikke komme før om
en 3 Maaneder, han skal være Mall. i en svær
Klemme, da dem han har, deels ikke bliver
der, og deels, at han ikke vil have dem.
Winge fortalte mig det et par Dage efter at Du
var reist. Pladsen staaer i dag, saavist jeg
kan skjønne, i Avisen, man skal indlægge Billet
paa Adressecontoiret. Jeg mener ikke, som jo heller ikke
kunde lade sig gjøre, at Du skal søge den.
Med de inderligste hilsner fra os Alle slutter jeg,
og med haab og Ønske om at det maa gaa Dig vel.
Aarhuus den 4 Mai 1855
Din stedse kjære Fader
Kaas
Lad os endelig snart see et udførligt Brev fra
Dig og snart vi haaber Du beretter hvorledes alt
gaaer.
Speciel hilsen fra Carl og Martin

Original brev som pdf:
1855_5_4
Oversættelse som pdf:

1855_5_4_oversat

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1855


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *