1855_12_30

1855_12_30_side1

1855_12_30_side2

Aarhuus 30/12 55
Kjære Andreas
Du kan af den lange Taushed antage at vi
ganske har glemt Dig, men den sædvanlige
Undskyldelsesgrund er atter tilstæde denne Gang
nemlig Forretninger til op over Ørerne, men
da jeg netop i Dag har begyndt min Morgen-
vagt og der netop paa denne er en Times
Frihed som jeg ikke vil lade uafbenyttet men
anvende den til at give Dig den sidste Efterretning
fra os i dette Aar.
Lotteriet var der aldeles ingen Lykke ved denne
Gang, jeg fik ikke engang et Nummer ud, hvor
for jeg har fast bestemt ikke at indlade mig
mere derpaa, da det som Dig bekjendt var en
heel Lod, deelt i 2 halve, jeg havde, saa det vilde være
uforsvarligt i disse frygtelige dyre Tider at forøde paa
denne Maade 25 rd om Aaret, du skulde jo vel erlægge
det halve, men kan Du klare Dig selv uden slige unød-
vendige Udgivter saa skal det vel kaldes godt.
Hvorledes gaaer det min gode Ven med Din Gjeld
1855_12_30_side3
heri Byen har Du klaret noget fra Dig deraf.
Winge veed jeg nok Du ikke har betalt, men
Nors synes mig ikke vel Du kan lade vente
saalænge, du maa i det allermindste skrive
ham til og forklare ham hvori Grunden ligger
at Du ikke kan afgjøre Din Debit til ham, des-
uden skylder Du ham under alle Omstændigheder at
tilmelde ham hvorledes Du har det.
Hvorledes gaaer det med Dine Vinterklæder har
Du faaet det i god Orden, har Du klaret dine gamle
Tanter af med noget Vintertøi, spar ikke paa dem
ved der er noget at hale hos dem.
Rasmus skrev mig til forleden Dag han sagde han havde
det godt og han bad Dig at hilse med Anmodning om
snart ar see et Par Ord fra Dig.
Jeg har forlænge siden seet at der er udnævnt
en By og Herredsfoged til Fredhvn, det ville derfor særde-
les interessere mig at vide hvorledes det bliver, om Du bliver
der eller ikke, derom maa Du endelig snarest give mig
Underretning.
Hvorledes morede Du Dig i Juledagene, vi leve-
de ganske stille hjemme, hverken Martin eller Carl
var ude i nogen af helligdagene naaar undtages at de va-
1855_12_30_side4
re til Fropræken første Juledag.
Første Juledag havde jeg Post ved Havnen og Natten
i Flugt dermed havde jeg Vagt, saa at jeg ikke kunde
faa Leilighed til at see mig om, som forresten er
gaaet ganske af Brug.
Det var min fulde Agt at jeg vilde have
besøgt Dig i Julen, men da jeg fik Tingen rige-
lig betænkt, saa maatte jeg stryge en Streg der-
over, da Udgifterne ville blive for store.
Fra os Alle tilønskes Du,
et paa Glæde og Lykke,
fornøieligt Nytaar.
Jeg haaber uagtet jeg har tøvet saalænge med
at tilskrive Dig, at Du snart lader høre fra Dig.
Din kjære Fader
Kaas

Original brev som pdf:
1855_12_30
Oversættelse som pdf:

1855_12_30

Føre mig frem til næste brev


Føre mig tilbage til 1855


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *