1854_3_31

1

2

Aarh. 31 Marts 1854
Kjære Andreas !
Jeg har givet Hr Skibscapitain Hunnerup
paa Dampskibet Waldemar, som ankommer
til Kjøbenhavn Søndag Eftermiddag, dine
sædvanlige Maanedspenge og tillige 2 Rbd
fra Fuldmægtig Winge, hvad disse Penge er
for kjender jeg ikke, dog maa jeg antage
at det er for den Commision du har udrettet
for ham.
I dit forrige Brev siger Du at Hansen
har sagt at jeg og Din Moder kom til Hoved-
staden i Sommer, men dette har aldrig
været min Hensigt, nok vilde jeg gjerne
unde Din gode Moder den Fornøielsen at
see sin Fødebye i Sommer, og som næst
Guds hjælp ogsaa skal skee, men ikke før
hen paa Sommeren.
Jeg seer nok af Dit Brev min gode Andreas, at Du
trænger til en Frakke, men ved mine eg-
ne Indtægter kan jeg ikke faae noget til-
3
overs thi kan jeg en Tid lang, som er
min Mening, betale Dig af min Gage
dine maanedlige Udgivter saa kan
Du troe min Ven jeg gjør det godt,
især i denne dyre Tid, som endnu er
meget høiere paa de vigtigste Levefornø-
denheder, end da du reiste. Imidlertid
maa Du jo vel see ordentlig ud i Klæde-
dragten, hvorfor, naar ikke andet kan være,
jeg maa optage af Dit lille Fond som er
tilbage, nemlig 150 Rbd, men som jeg rig-
tignok, meget nødig angriber, da man jo
ikke veed hvad der kan skee hvorfor det
var godt at have noget i Baghaanden.
Ved min næste Skrivelse skal jeg opgive
Dig en meget skikkelig Skræddermester som
jeg nok ønskede du ville antage til at gjøre
Dit Arbeide.
Mit Uhr har jeg endnu ikke faaet, da
Philip Petersen endnu ikke er ankommen. Jeg
sendte en Vest med Winge til Rasmus, om han
4
har modtaget den og hvorledes den sidder derom
har jeg intet hørt.
Beed min gode Rasmus om snart at
tilskrive os og tilmelde hvorledes han i Et og
Alt har det. Hansen talte om at han
saa saa daarlig ud og at han var efter hans
Mening ikke rigtig rask, dette er os meget
om at gjøre at erholde Oplysning
desangaaende. Jeg har hørt han
skal være meget hengiven til Dands
dette maa Du raade ham at være
forsigtig med, da mange Men-
nesker paa denne Maade mister
Helbreden. Vi glæder os til naar
Rasmus´s Tid tillader det, at han aflæg-
ger os et lille Besøg i Sommer.
Skulle Dampskibet komme saa sildig
paa Søndag til Kbhvn at Du ikke kan
faa de foranførte Remisser, saa maa
du gaa til Skibet Mandag Morgen,
da det nok Mandag Aften igjen gaaer
derfra. Du maa endelig strax efter Pengenes modtagelse til-
skrive mig. De kjærligste hilsner fremsendes til
Eder Begge fra os Alle.
Din stedse kjære
Fader

Original brev som pdf:
1854_3_31
Oversættelse som pdf:

1854_3_31

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1854


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *