1854_12_20

1854_12_20_side1

1854_12_20_side2

Aarh. d. 20 Dec. 1854
Kjære Andreas
At dit sidste kjærkomne Brev satte os i en
glad Stemning derom kan Du være forvis-
set, Din Moder uskrømtede Glæde over et hel-
digt Udfald til din skriftlige Examen, viste
sig i saa høi en Grad at jeg i mange Aar
ikke har seet hende i saa tilfreds en Stemning.
Som Følge af det gode Udfald af den skrift-
lige Deel, saa maa man vente, at det
nok næst Guds Bistand vil nok ogsaa gaa
dig heldigt til den mundtlige, hvilket gode
Haab jeg saa meget mere nærer, da jeg
nok troer at Du, i den Tid Du har tilbage
til den sidste Deel, vil anvende Tiden til
Opnaaelsen af et heldigt Udfald.
Naar Du skal op til den mundtlige Examen
haaber vi at Du tilmelder os det.
Fra Rasmus havde vi Brev for nogle Dage
siden, han kom til Hamborg den 12 Decbr. og
mener at være her hjemme til Jule-Aften.
1854_12_20_side3
Han maa nok stakkels Fyr marscere
paa sine Been, da han ikke har Penge
nok til at reise paa Axel.
Til næste Maaned sender jeg Dig 30 Rd
for om det kan bevirke at Du kan komme
paa lige Hammel med Dine Finantser.
Hvad angaaer, at Du agter at reise
til Bornholm efter endt Examen, da fore-
kommer det mig at det ikke er den
heldigste Tid Du vælger til denne Ting,
da der rimeligviis ikke paa denne Aars-
Tid er nogen Dampskibsfart til
Øen og det som Følge deraf vil blive
en temmelig kostbar Reise at tage med
Posten, det synes derfor rigtigere at Du
udsatte denne Tour til Sommeren, da der
vel nok kunde ventes en 14 d. a 3 Uger Per-
mission for Dig, som jo kunde gjøres til
Accord med din tilkommende Principal, som
man vel endnu ikke veed hvem bliver
men det haaber og troer jeg har ingen Fare.
Een Ting synes mig ogsaa maa afholde dig
fra denne Tour for det første, og det er at
1854_12_20_side4
Du ikke er saa godt udrustet med Klæder
som Du burde være, imidlertid skulde
Du ikke ville afvige fra Din første Be-
stemmelse, saa skal jeg gjøre alt for
at opfylde Dit Ønske, Du maa derfor
opgive mig hvor meget eller hvor
mange Penge Du endnu skal have for
deels at gjøre denne Reise og Touren
her hjem igjen.
Jeg vilde gjerne have sendt
Søren en Gaas til Julen, men
jeg kan oprigtig talt ikke skaffe
Penge tilveie dertil.
Fra Winge og Jomfru Wadum hilses Du paa
det inderligste.
Vi ønske Dig af Hjertet et glædeligt Juul
og haaber at du efter Omstændig-
hederne maa more Dig godt.
Din kjære Fader
Kaas
Husk paa Nors angaaende de Penge Du har lovet
at indkassere for hans Pige.

Original brev som pdf:
1854_12_20
Oversættelse som pdf:

1854_12_20

Jeg holder juleferie. Glædelige jul, samt lykkebringende nytår til jer alle.

Føre mig tilbage til 1854


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *