1854_12_18

1854_12_18_side1

1854_12_18_side3

Aarh. 18 dec. 1854
Kjære Andreas
Du har rimeligviis ventet længe paa Efterretning
fra os, men Grunden erfarer Du ved Rasmus.
Jomfru Wadum har ikke siden hun reiste ladet høre fra
sig.
Brendstrup reist i Gaar til Warde for at tiltræde sin
nye Plads i hans Sted har de faaet Johnsen som Du
veed var Eier af Friisvad Mølle, nu er der 4 paa
H. N. Hders Contoir nemlig Winge, Johnsen, Møller,
som Kammerjunkeren havde med fra Skive, og Jacobsen, og
naar jeg regner med er der 5. Overformynderer Regn-
skabet er først indsendt i dag . Ved Brendstrup tabte Con-
toiret intet ved at fratræde, thi han var meget efterladen med
sit Arbeide, men derom taler Du ikke til Uvedkommende,
han er forøvrigt en meget flink og god Fyr.
Jeg har i den sidste Tid ikke udrettet stort for Contoiret
da jeg har den fordømte Havnepost, slipper jeg den
paa Søndag er jeg heldig.
Rasmus skriver han i næste Maaned vil til Hamborg
raad ham endelig derfra, da jeg, under den Røre der for
Øieblikket er i Europa, troer der er reent forkeert.
At han saa pludselig, uden, da han var hjemme yttrede
et Ord derom, har fattet dette forsæt kan jeg ikke finde
Grunden til.
Du behandler ham vel humant og venligt, thi Ras-
1854_12_18_side3
mus troer jeg fortjener det. Du kan ogsaa nok
min gode Andreas tage ham med imellem dine Be-
kjendtskaber og hæve ham, hvorved jeg troer at
Rasmus´s hele Væsen vil faae et gavnligt Sving
og mangen et Bekjendtskab som mulig ikke er til hans
Gavn vil blive undgaaet, jeg veed af flere Træk
han er Dig inderlig hengiven derfor troer jeg Du ikke
kan andet en vise Gjengjeld.
Jeg kan ikke godt sende Dig mere i denne Maaned end
det Du har faaet, thi det er reent galt med Priserne paa
de nødvendigste Fornødenheder, jeg lyver ikke det mindste naar
jeg siger Dig at mit Huus koster ligesaa meget saavel, i aar som
i Fjor da Du og Din Broder var hjemme, og der aldeles ingen
haab om at de vil falde i Sommer.
Jeg vil derfor gjerne gjøre en fast Accord med Dig, at
Du den ene Maaned faaer 23 Rbd og den anden 22 Rbd, jeg me-
ner naturligviis Sommermaanederne.
Skulle Rasmus mod Formodning reise fra Dig, synes jeg ikke
Du skulde indlogere Dig i Compagnie med Nogen, da det efter
min formening vil forsinke Dig i Dine Studeringer og jeg maa
derfor naar ikke andet kan være, lægge det mere til Huusleien
vil blive end for Øieblikket.
Jeg haaber min gode Andreas at Du er Dit givne Løfte troe
at Du holder en oeconomisk Huusholdning saa at Du ikke kommer
i Agterhaanden med dine Finantser, og ikke laaner noget
af Nogen, thi skeer dette saa er det meget strengt igjen at komme
1854_12_18_side4
paa lige Hammel.
At Du ikke tager nogensomhelst Condition i Hoved-
staden medens du læser til Examen, er efter min Me-
ning rigtig, da derved i Tiden mere vil tabes end
vindes.
Din sædeles retskafne gode Moder ønskede gjerne medens
Du og Rasmus ere i Hovedstaden at besøge Eder og saa-
fremt det er muligt skal det og skee, men i saa Til-
fælde bliver det ikke før i Juli eller Aug.
Fra Carl sendes Du de varmeste hilsner og han
taler hver Dag om den Present du omtalte i dit
forrige Brev. Martins Opførsel har i den sidste Tid været meget bedre.
Dette Brev paabegyndt d. 18de men først
sluttet idag. Mikkel Olesen har sendt mig
idag et Brev til Dig, hvorpaa han beder
jeg vil skrive din Addresse. Det følger
samtidig hermed. Svar ham endelig
det første muligt da han er i en svær
knibe.
I det jeg slutter med de inderligste hilsner fra Din
gode Moder saavel os Alle, er jeg
Din stedse kjære Fader
Kaas

Original brev som pdf:
1854_12_18
Oversættelse som pdf:

1854_12_18

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1854


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *