1854_11_1

1854_11_1_side1

1854_11_1_side2

Aarh. 1/11 54
Kjære Andreas
Jeg har med Længsel ventet Svar paa min
sidste Skrivelse, men da sidste Maaned nærmede
sig sin Ende kunde jeg nok antage at Du
ikke skrev før Du havde modtaget Dine maa-
nedlige Remisser som herved som sædvanlig
følger med Postanvisning.
Af Berlingske Tidende har jeg seet at Posten
i Hjørring er besat, som Du heller ikke skal
ærgre Dig over, lad Alt blive vel overstaa-
et faaer Du nok en Plads.
Jeg talte med Esmann forleden Dag og
han lovede at skrive til Overauditeur Mal-
ling, og som skeete i Mandags, (30 Octbr.) an-
gaaende din Antagelse hos ham som Fuldmæg-
tig, der vil vist om faa dage indløbe
Brev fra ham, og haaber jeg da Resultatet
vil blive at Du bliver tilbudt Ansættelsen,
hvilket jeg har Grund til at haabe, da jeg
for vist veed at denne Fyr som han var i
Tvivl om han vilde antage eller ikke, bliver
ikke antaget, og tillige at Overauditeuren
1854_11_1_side3
yttrede til Esmann at han var
særdeles veltilfreds med de ham præsenterede
Attester angaaende Dine Forhold.
Jeg vilde af Hjertet ønske Du maatte naa
denne Tjeneste, da det forekommer mig at
det i Tiden vil lede til dit fremtidige Vel.
Jomfru Wadum er i Eftermiddag kom-
men fra Kallundborg og har bedet om at bli-
ve hos os, indtil hun kunde træffe en Leilig-
hed til Warde, jeg kunde ikke vel sige Nei,
ihvorvel jeg ikke skjøtter om en slig Indqvar-
tering. Hendes kjæreste som jeg tidligere
har fortalt Dig har givet hende Løbepas, troer
hun endnu, endskjøndt hun ikke haver hørt fra ham
i flere Maaneder, at han endnu er hendes Kjæ-
reste Ven, og at Sygdom eller andet forudseet
Tilfælde har hindret ham fra at tilskrive hende. Han
har nemlig ikke ladet hende vide det mindste
om at den imellem dem indgaaede kjærlige Pact
skulle være ophørt.
Du har vel ikke hørt noget fra Rasmus, naar
Du faaer Efterretning fra ham, da lad os det
endelig strax vide.
Du vil vel komme i Forlegenhed for Penge til
Professoren i næste Maaned, dersom ikke du for-
1854_11_1_side4
inden skulle faa dit Tilgodehavende hos Søren,
lad mig derfor vide hvorledes det dermed
gaaer, da Du jo hvorledes det end bli-
ver, maa have dem hos mig.
Geisler er kommen hjem pyntet og net,
Faderen var i Hovedstaden efter ham.
Cocarderne jeg tilskrev Dig om skal Du
ikke kjøbe før Du nærmere hører fra mig.
Denne Skipper jeg bad Dig om
at sende dem med kommer
ikke for det første til Hovedstaden.
Fra Winge hilses Du.
De inderligste hilsner fra os Alle.
Din stedse kjære Fader
Kaas

Original brev som pdf:
1854_11_1
Oversættelse som pdf:

1854_11_1

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1854


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *