1853_12_22

1853_12_22_side1

1853_12_22_side2

Aarhuus d. 22 Decbr 1853
Kjære Andreas
Ifølge min sidste Skrivelse underrettede jeg dig
om at jeg sendte med Skp. Ph. Petersen nogle
Fødevarer og en Fjerding Frugt. Disse Varer ere
først formedelst Modvind afgaaede herfra idag, men
dersom Vinden vil blive nogenlunde god, saa haa-
ber jeg at Ph. Petersen naaer Kbhvn til Jule-
aften. Skulde han ikke kunde række længere
end til Helsingøer, sender han Gaasen derfra til
Hovedstaden. Naar du modtager de andre Varer
maa du strax tage det op af Emballagen, da det
mulig er blevet fugtigt, især Kagerne, som du forsig-
tigt tager op og i sin Indpakning lægger til Kakkel-
ovnen. Kjødet og Pølserne, maa du ogsaa strax
optage, da de mulig fordærver de andre
Sager. Sigtekagen er vistnok meget tør da
den bliver over 14 Dage gammel inden du
faaer den. Ved første Skibsleilighed maa
du ikke forsømme at sende mig kassen, Smørbøtten
du forrige Gang fik, og ligesaa Trætejnen, samt
den Smørkrukke din Onkel fik Smør i, thi uden
dette kan jeg ikke sende Eder noget igjen, da jeg ikke
haver mere at sende det i. Ferdinand Basse, ligger
vist endnu i Nyhavn, med hvem du nok kan sende
med naar du siger det er til mig, men skulde

1853_12_22_side3
ingen være der for Øjeblikket gaaer til Aarhuus
saa maa du sende det med Ph. Petersen. Du maa
ingen Fragt tilbyde Philip Petersen, da jeg nok selv
skal afgjøre det. Skulle hans Uhr feile noget saa
lad Rasmus gjøre det istand uden Betaling. Rasmus
sørger nok for at faa de tomme Dele ned til den
Skipper der skal have det med til mig. Naar du vil
have noget til mig ved Leilighed da henvend dig i Ny-
havn, hvor i Almindelighed de Fartøier ligger der
skal til Aarhuus.
Martin skal jeg hilse Dig og Rasmus fra, han reiste
den 20de dennes søværts til Frederikshavn for at
besøge sin Familie i Julen, jeg fik ham frit dertil
med Krydsfartøiet.
Jeg veed at Du ikke er veltilfreds med Din Man-
dukteur, det har jeg allerede længe ahnet var Snavs,
jeg vil derfor raade dig at opsøge en duelig Mand
til Hovedeexamen f. Ex. Cand. Jur. Bille, han er en
bekjendt dygtig Mand. Jeg har engang anmodet
dig om at henvende dig til ham, men dette har Du
vist ligesaalidet, som opsøgt P. Thorsen.
Fra os Alle hilses Du og Rasmus kjærligst
Jeg haaber snart at see Brev fra Rasmus
En glædelig Juul ønskes Eder begge ligesom al mu-
lig Held til din forestaaende Prøve.
Din stedse kjære
Fader

Original brev som pdf:
1853_12_22
Oversættelse som pdf:

1853_12_22

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1853

cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *