1853_12_18

1853_12_18_side1

1853_12_18_side2

Kjære Andreas
Af Din særdeles velkomne Skrivelse af 14de dennes seer jeg
at Du har det godt og ligesaa dit humør og Helbred, ligesom
jeg og kan skjønne at Du nok kan fatte dine Studeringer, hvilket
jeg aldrig har baaret i Tvivl, kuns naar Du vil være flittig, hvor-
om jeg ogsaa har den bedste Mening, men dog uagtet dette kan man
gjerne med Hoved-Prøven være uheldig, men naar man gjør
hvad man bør, saa kan der ikke forlanges mere, men næst
Guds hjælp, haaber og stoler jeg paa min gode Andreas at
det nok gaaer til Din Tilfredshed og vore inderlige Glæde.
Du kan faa Skous Forordn. 1ste Udgave for 40 Rbd
hvilket vel ikke heller er formeget, men kan
du faa 2den Udgave for 45 Rbd saa troer jeg dog
det er bedre og at Du dermed er best Tjent, vel
er det mange Penge, men jeg haaber og troer
naar Februar Maaned er overstaaet, at jeg hol-
der Pressen ud, rigtig nok vil jeg forudsætte, at
Du tager Alt paa det Øeconomiske, dog ikke at Du
skal lide Mangel paa de nødvendige Fornøden-
hedsartikler, og ikke heller at Du en enkelt Gang
nyder en reel Fornøielse.
Din Fordring har jeg endnu ikke modtaget, uag-
tet Winge for nogle Dage siden lovede at udbetale mig
Beløbet, saa spidsede han mig dog af med det halve,
men Resten har han bestemt lovet at betale inden
maanedens Udgang. Disse Penge sendes Dig herved med
Postanvisning. De øvrige Penge haaber jeg du skal
faa ved Maanedens Udgang, og saa maa jeg vel helst
tage 20 Rbd af Sparekassen til, for at Du kan besørge
Indkjøbet af Frdn. Med Skipper Philip Petersen
har jeg sendt til Dig og broder til lige Deling, 1 kasse, 1 Fjerding, 1 Gaas

1853_12_18_side3
og 1 sigt. Rugbrød, i Fierd. er ene Æbler, i kassen er
3 Spegepølser
1 do og et Faarelaar
nogle Æbler
1 kogt Rullepølse
8 Frekadeller ( et Par Strømper til Rasmus)
1 Pose med lidet Juleknas og i Papier nogle Kleiner
samt 1 Ost vog (vejede) 6 pund, som er en Foræring fra Reeb-
slager Dyr til Dig.
Ligesom en Krukke med 6 pund Smør.
Fartøiet hvor med disse Dele er, faaer du maaskee
ikke før om flere dage, da Vinden til Hovedstaden
for Øjeblikket ikke er gunstig. Du eller Rasmus vil
derfor forhøre, ved Nyhavn eller Qvæsthuus, hvor
jeg troer Ph. Petersen ligger an en Gang imellem om
han er kommen. Saasnart Du modtager disse Varer
maa du strax tage dem af Emballagen, især Victualier-
ne da de mulig kan være bedærvet.
Dersom Du synes om det, saa er det Meningen at Du
giver Søren “Din Onkel” Gaasen og Faarelaaret og en
Pølse. Kl. er mange jeg maa slutte.
Fra Winge Jomfru Wadum og øvrige Bekjendte
hilses Du. Min Broder og Kone med Søn bedes
Du at hilse, ligesom ogsaa Georg Ecmann.
De kjærlige hilsner, med Ønske om et gl. Juul
og en heldig ovenst. Examen, sendes dig fra
dine inderlig hengivne Forældre.
Kaas
Aarhuus d, 18 Decbr 1853
Lad mig see gode Andr. at du er human og god ved
den stakkels Rasmus.

Original brev som pdf:
1853_12_18
Oversættelse som pdf:

1853_12_18

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1853

cropped-segl.png

1 kommentar


  1. // Svar

    Eder venter i nærmest splittelse af spænding, nu må tiden fordrives med arbejde, dersom jeg ikke kan undskylde mig med igangværende læsning -som giver mig stor glæde og læring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *