1853_11_11

1853_11_11_side1

1853_11_11_side2

Aarhuus den 11 Novbr. 1853
Kjære Andreas
Af din velkomne Skrivelse seer vi at Du lykkelig
og vel kom til Hovedstaden uden at give
Hals, hvilket inderlig glæder os.
At Du endelig fik et Værese efter Din Smag er
os iligemaade kjært. Med Hensyn til Din Læsning,
som vi haaber Du allerede har iværksat, derom
haaber vi snart at erholde nøiere underretning.
Den Manduteur (manuduktør) Du haabede at Esmann havde skaffet
Eder, er Du vis paa han svarer til Hensigten,
han er jo kuns Student, kan han derfor præstere
eller rettere indprænte sine Skolarer, hvad der
udfordres til den juridiske Examen. Jeg
meente Du havde taget Lange, han er dog vist-
nok den solidiste, men det er noget du
maa bedre forstaa en jeg.
Lad mig see min kjære Andreas, at du
af alle Kræfter klemmer paa, og ikke glem-
mer at paa denne Examen beroer din Frem-
tid, tag Dig en Times Frihed, naar Du sy-
nes det bliver dig alt for broget, i den
frie Luft, men søg ikke andre end de
ved Familiebaand knyttede Bekjendtska-
ber, thi alt for megen Adspredelse er usundt.
Til Din Fødselsdag som er paa Søndag, gra-
tuleres Du paa det hjerteligste fra os
Alle og i den Anledning sendes Dig en
stegt Gaas, tilligemed nogle Æbler med
Dampskibet Zimbria paa Søndag Eftermid-

1853_11_11_side3
dag, jeg skal derfor gjør Aftale med Styr-
manden at Du, naar Skibet ligger an ved
Qvæsthuset, strax kan faa det, jeg haa-

1853_11_11_side4
ber derfor Du sørger for at være tilstede
naar Skibet lægger an ved sit Bestem-
melsessted, thi ellers vil du vel næppe
faa det før næste Dag. Ursues Geo-
metri har jeg nok Løfte paa men om
faaer den er jeg ikke ganske vis paa,
men i Tilfælde at den ikke følger med de
øvrige Dele kan Søren da ikke skaffe Dig
den, vær ikke undseelig med at bede ham
om at skaffe Dig hvad du mangler, thi du
skal ikke genere Dig for ham. Jeg behøver
vel ikke at bringe Dig i hu at være paa din
Post, som vi talte om medens du var hjem-
me.

1853_11_11_side5
Her er ansat, som vel Dig bekjendt, en Kammer-
junker Willemoes, By og Herredsfoged i Skive, til Her-
redsfoged og Skriver i Hads Herred, han var her i
Overgaars, det er en rask, munter og be-
kjendt for en flink Mand, han har været i Nors`s
Manduteur, Winge er antaget som Fuld-
mægtig paa saadeles fordeelagtige Conditioner,
han skal have 350 Rbd de halve Incassationer ved
Auctioner og de halve Vidnegebyhrer, saavidt jeg
kan mærke er han ogsaa særdeles tilfreds. Brenstrup
beholder den Løn han var accorderet om med
Nors, men ikke mere, han er derfor ikke gan-
ske tilfreds.
Jeg er antaget med 10 Rbd Maanedlig imod at
arbeide 3 Timer om Dagen, det vil sige jeg kan
tage hvad Timer der er mig meest beleilig, jeg
begyndte 1ste Novbr.
Saavidt jeg veed og kan mærke saa staaer Du
særdeles godt ved Nors og jeg er temmelig overbe-
vist om at han vil Dit vel, ligesom jeg troer
ogsaa at spore samme Stemning hos Winge, derfor
kjære Andreas vær særdeles flittig at Du snart kan faa over-
staaet denne Pine, saa kan Du maaskee naae, hvad du,

1853_11_11_side6
særdeles ønskede, at blive Fuldmægtig paa Ning
Herreds Contoir. Jeg er temmelig overbeviist
omn at Du nok kan faa noget at bestille ved Herre-
dernes Deling, naar du kommer hjem.
Skriv Winge til, det kan maaskee have sine
gavnlige Følger, men tal ikke om noget af det
jeg her har sagt.
Hvorledes gik Mortens Aften hos Dig, Du fik vel ingen
Gaas, vi taler om Dig hver Dag især naar vi
spiser, thi vi frygter Du nyder ikke den Orden som
her.
Lad os endelig vide med næste Skrivelse hvormeget Du
giver i Huusleie, hvorledes Du har det Middagsspise,
Dit Fodtøis Børstning m. m. og tillige hvormeger dine
samtlige Udgifter kan blive om Maaneden.
Forglem ikke itide at faa Forordn. som
Du maa presse Søren for at skaffe dig.

1853_11_11_side7
Disse Dele du faaer med Dampskibet
er nedp. i en kasse og mærke Addr. A.J.C.
Kaas. Om kort Tid skal du faa med
en skp [hul i papir] Fjerding Æbler.
Hvad der [hul i papir] i Kassen skal blive
opskr. paa en løs Seddel, som findes
deri. Undskyld dette Brevs
Feilfuldhed, thi det er skrevet i
Nat, da min Tid om Dagen er
ganske optaget.
Jeg har haft Brev fra Rasmus han vil nu ogsaa
til Kjøbenhavn, tal derfor med Søren om han kan
skaffe ham en Plads, han paastaaer at kunne gjøre
alt hvad der udfordres til Porfessionen. Du faaer
vist i denne Anledning snart Brev fra ham. Uden
at han har Plads ønskede jeg ikke han reiste der-
over. Husk min Ven at opgive mig min
Broders Addr. i America og tillige om der kan
skaffes nogen yderligere Oplysning ang. de bereiste?
Penge. Hils Søren og Kone fra os Alle og beed
ham, snart at tilskrive mig.
I det jeg slutter med de kjærl. hilsner fra din gode
Moder og dine Sødskende mig selv ikke at forglemme,
er jeg din stedse kjære Fader
Kaas
Lad ingen see dette Brev
Fra Aalborg? har jeg ingen Svar faaet.
Fra Winge hilses Du mange Gange.

Original brev som pdf:
1853_11_11
Oversættelse som pdf:

1853_11_11

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1853


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *