1851_4_8

1851_4_8_side1

1851_4_8_side2

Gode Søn
Uagtet jeg ikke har tilskrevet dig siden Din sidste Skrivelse
saa havde jeg dog derfor troet Du havde ladet høre fra Dig, men
i denne Formening er jeg skuffet, omendskjøndt det dog var
din Pligt uagtet min Taushed af og til at tilskrive Dine
forældre, men skjøndt der var meget mere at tale om denne
Sag saa vil jeg dog ikke videre for Øieblikket udbrede mig
derom, men kuns henvise til Din egen Eftertænksomhed om
Du synes at have handlet rigtigt eller ikke.
Jeg har erfaret at Du i Vinter har været i Klupfor-
eningen, hvorvidt Du synes dette er rigtigt overlader
jeg ogsaa til dig selv at bedømme, istedet derfor mener
jeg det havde været bedre Du ved Undervisning hav-
de anvendt de Penge som disse Klupfornøielser har kostet, men
du har jo havt Plaudborg i Vinter til Medcollega og det
er jo en bekjendt god Læremester.
Du maa efter Modtagelsen af dette Brev endelig
tilskrive mig og svare mig paa Efterfølgende
naar Du kan tiltræde din Condition her hos Justitsraad
Rosenstand, hvad maade du troer at komme hertil paa,
at tage med Posten, som vel koster en 6 Rbd eller lidet over,
er efter min Mening det Rigtigste, da du saa kan
gjøre bestemt Regning, naar Du kan være her, i saa Fald vil
Du berette i Dit Brev hvad Dag Du tager fra Warde for at
jeg kan tage imod dig paa Posthuset, da jeg skal flytte fra hvor

1851_4_8_side3
jeg nu boer og har endnu ikke leiet. Grunden dertil
ligger i jeg ikke veed om jeg bliver her, eller,
som jeg dog haaber og troer, ogsaa at der med den ny
paatænkte Forandring skulde have blevet nogle af mine
Collegaer forflyttet og mulig faaet en af deres Bopæle
som ligger alle i Nærheden af Havnen, men da
Flyttedagen nu nærmer sig saa tør jeg ikke bie
længere og leier derfor vistnok i Aften.
Alt dit Tøi skal du hverken sælge eller give
noget væk af, men tage rob og stub med Dig,
thi kan du ikke bruge det, saa har jeg nok
der har brug for det.
Hils Dahlses mange Gange fra os Alle især
din Motter. Skulde jeg blive her og mine Indtægter
blive forbedret maa de gjerne sende deres ældste
datter hertil og jeg skal nok tage imod hende indtil
hun kan faae Condition. Har hun derfor ikke faaet
Plads saa lad Dahls vide dette og skal jeg saasnart
jeg haver min Dom derom give dem underretning.
Saafremt din tilkommende Principal er fornøiet
med Dig faaer Du 100 Rbd om Aaret, elleer kuns 90 Rbd.
Du vil faa meget at bestille og du maa bruge
Eftertanke, da Esmann skal derfra, saa at han
faaer ganske nye folk. Jeg vil haabe og
ønske at Du, formedelst det Bekjendtskab du har

1851_4_8_side4
paa Herredscontoiret at Du har i denne Vinter
indhøstet nogen Kundskab om de juri-
diske Forretninger, men jeg frygter for Du
ikke derpaa har tænkt.
Skolelærer Jacobsens Søn indlagde en Pakke i
fjor hos mig, som han tilskrevet mig om
at sende ham med Posten, men da der i denne
Tid efter gaaer Vognleilighed dertil saa forhør
Jacobsens Søn om han ønsker dette i andet Fald
skal den blive ham tilsendt med Pakkeposten.
Du maa ikke forsømme at hilse Hr Kammer-
raaden fra mig og takke ham paa det hjerteligste
for den Godhed han har udvist med Dig,
iligemaade maa du hilse Mikkelsen og
takke ham tusinde Gange fra mig,
kunde jeg nogensinde vise ham Gjengjeld
for det han har viist imod Dig saa
vilde det være mig en kjær Pligt.
Forsøm ikke at hilse Mdm Møller og
siig hende Farvel tilligemed K. Christensen
og Lorentz, hils ogsaa gamle Rygaard.
Dit Linned skal Du ikke bryde dig om
at vaske, da det kan skee naar du kom-
mer her. Naar du kan udvirke det hos
Kammerraaden saa see at være her til 1ste
Mai, da Martin skal confirmeres den 4de Mai, og
vilde gjerne saa at alle vores kjære Børn var samlet
til den Tid. Lad ingen see dette sjuskede Brev .
Din kjære Fader
Kaas

Original brev som pdf:
1851_4_8
Oversættelse som pdf:

1851_4_8

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1851


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *