1850_6_16

1850_6_16_side1

1850_6_16_side2

Kjære Søn !
Du har vist i længere Tid ventet nogen Efterretning fra os,
men flere tilstødende Ting har hidtil forhindret mig og tildeels har vel
og min slette Stemning bidraget dertil.
Du takkes mange Gange for din sidste Skrivelse tilligemed Brevet til
Rasmus, som han modtog her hjemme.
I mit sidste Brev yttrede jeg, angaaende Rasmus’s Utilfredshed hos Uhrmageren
i Skanderborg og hans Ophold der fik snart Ende. Kort efter jeg tilskrev Dig
kom Hermansen og Rasmus overens om at lade hans Tøi transportere fra
Mesteren og lod det indsætte i en af Consumtions-Contoirene og derefter var det
hans Mening selv at absentere, men til al held blev det opdaget af Mesteren og
Følgen blev at han maatte forklare hvor hans Tøi var blevet af og deref-
ter selv i Forening med Mandens Pige bringe det tilbage. Efter dette Passerede
fik jeg Brev fra Hermansen og Drengen at strax maatte komme derud da Sagen
mellem Mesteren og Drengen stod reen gal, uden at yttre hvad der var i Veien.
Jeg maatte derfor sjaske derud og fik til min Forundring det her foranstaaende at
vide, der var derfor ikke andet at gjøre end at tage Drengen med
mig hjem, men Tøiet vilde han ikke udlevere, hvorfor jeg maatte
søge mesteren og blev han da ved Dom tilkjendt at udlevere Tøiet og betale
mig Sagens Omkostninger. Drengen gik her hjemme og drev i en
5 a 6 Uger endelig fik jeg Plads til ham hos en Uhrmager Jensens Enke,
hvor han har det meget godt, men Conditionerne er Strænge nem-
lig at jeg skal give ham kost og Logie i Læretiden 4½ Aar samt Klæde
ham, men sætte ham i en anden Lære saa var den Tid han havde
været ved Uhrmageriet jo reen spild, saa har jeg anseet det for rigtigt
uagtet der falder mig meget besværligt, at lade ham blive ved det som
han først selv havde bestemt. At jeg er saa veltilfreds med Rasmus
som før hans Confirmation har jeg ingen Grund til, han sladrer pladrer
og handler i det hele, uagtet mine daglige Formaninger, ganske uden
Eftertanke, men man maa haabe med Alderen at han med mere Er-
faring maa forandre sig til det bedre.
1850_6_16_side3
Vores øconomiske Forfatning har været den strengeste siden
jeg blev Familiefader. Jeg sendte derfor min Kone til Skanderborg
for nogen Tid siden for at formaae Hermansen til at laane mig nogle Penge
for at klare alle mine Creditorer og at faa min Gjeld paa et Sted, men
uagtet han lovede hende nogle en 14 Dage efter saa skeete det dog ikke, jeg
gik derfor selv derud for 3 Uger siden for at see om jeg havde bedre held, men
det samme, dog lovede han at skaffe mig til denne Maaneds Udgang, paa
dette Løfte har jeg hos min Vært laant 30 Rbd. gaaer jeg glip
af Hermansens Løfte saa er jeg i en grændseløs Forlegenhed. Du sy-
nes vel at det var noget drastigt paa bestemt Tilbagebetaling at
laane Penge ved en Ubekjendt, det indrømmer jeg gandske, men naar jeg
siger Dig at Kbmd Schmidts Søn absolut skulde bruge de Penge Du nok
veed, og vi ikke i 14 Dage havde Brænde i Huset uden hvad Rasmus
og Martin kunde opsamle omkring ved Skovsiderne og dertil endnu
kommer at hverken Carl, Martin, Rasmus eller jeg havde Skotøi paa
Benene saa vil Du nok indsee at jeg, hvor nødig jeg end vilde
var nød til at skaffe Penge. Uagtet jeg her Skildrer Dig
min Stilling i sit sande Lys, saa er Modet dog ikke ganske
knækket, da der siges med Bestemthed at Cons. om ikke før, saa
til 1ste April, vil ophøre og at man saa vil nyde en forhøiet Gage af
500 Rbd, det vil sig de der tjenier paa 300 Rbd, de der tjener paa
240, 400 Rbd og de der tjener paa 200 – 300 Rbd, skeer dette
saa troer jeg at mit Udkomme vil blive mere sorgløs. det
vil, til dette skeer, bliver noget trykkende for mig, men den store
Gud har dog stedse hjulpet mig naar Nøden har været størst og
dette troer og haaber jeg endnu vil skee.
Naar Du taler med Schmidt saa sig at min Skyld til Dem er betalt til
deres Søn.
Naar Overauditeurens Vogn kommer hertil for at hente hans
Sønner fra Latinskolen, troer Du da ikke at Du kan faa Permission
paa en 14 Dage, tal med Din Principal om det i god Tid og skulle Du
til vores store Glæde faa Tilladelse, saa lad mig det vide. Jeg har ikke ladet
1850_6_16_side4
Din Moder vide noget om at jeg skriver derom, hun vilde derfor bli-
ve særdeles overrasket, naar hun saa Dig i vor Midte. Det vil ikke
falde vanskeligt at komme hjem igjen med en Pottevogn. Skulle det
skee, da reis med dine gamle Klæder og sørg for at faa en liden Kuffert
til dit Tøi, du kan vel sagtens laane en gl. Kappe eller Chenille at reise
med.
Kjære Andreas, jeg behøver vel ikke at minde dig om at Du
passer Dine Ting og behandler Alt efter Ret og Skjel, thi saaledes som
du handler i din unge Alder saaledes vil det ogsaa nok gaa Dig godt
i den modnere, da man stedse ved at holde et vaagent Øje med
sig selv nok skal finde den rette Vei. Du har i et af dine tidligere
Breve talt om at du har lært at spille Billard, dette kan jeg vel
ikke sige noget imod, men lad det ikke blive til en daglig Vane
thi saa kunde den let med denne Fornøielse indsnige sig andre
som kunde lede til din store Fordærv. Vær forsigtig med Dit
Selskab, gaa ikke i Plauborgs Fodspor, thi saa bliver du et
ulykkeligt Menneske og taber enhver Rettænkendes Agtelse og
naar dette først er skeet saa er det meget sjældent at man
vinder den nogensinde tilbage.
Vi er alle Gud være lovet med god Helbred og Tusinde
ja atter Tusinde hilsner sendes Dig af Din eiegode retskafne Moder,
ligesom fra Dine Sødskende.
Lad mig nu see min Dreng at Du taler med Kammerraaden om
at besøge mig og lad mig saa vide Udfaldet med Posten og hvis
saa er, da forsøm heller ikke at forhøre om du kan komme med
Overauditørens Vogn. Vær sparsommelig, dersom Du kommer, paa Reisen, natur-
ligviis maa du derfor ikke undlade at opvarte Kusken med en Forfrisk-
ning til Ordentlighed.
Farvel min kjære gode Dreng og opfør Dig stedse saaledes at
Du erholder enhvers Agtelse og Lønnen derfor vil ikke udeblive.
Forsøm endelig ikke at indhøste nyttige Kundskaber de vil nok i sin Tid komme
Dig til betydelig nytte.
Din stedse kjære Fader
Kaas
Aarhuus 16 Juni 1850

Original brev som pdf:
1850_6_16
Oversættelse som pdf:

1850_6_16

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1850


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *