1850_1_7

1850_1_7_side1

1850_1_7_side2

Kjære Andreas
Dine 2de (tvende) sidste Breve har jeg modtaget, det
første dat: 2. Decbr og det sidste 29 Decbr, men
det Første strax oven paa det Sidste og hvorfra eller
ved hvem det er sendt er mig ubekjendt, det blev
afleveret i Frederiksport af en mand fra Skanderborg, vi-
dere veed jeg ikke.- Det gjør os Ondt med at
erfare at Du har Frost i den ene Fod og ikke
har profileret det mindste af Julen.- Jeg fryg-
ter for min Dreng at Du har ingen Strømper
og at Du ved at gaa med bare Been i Støv-
lerne har paadraget Dig denne Sygdom. Du
maa ved en ordentlig Huusholdning kunne anskaffe
Dig alt hvad vi behøver, det er ikke nok at Du
seer pyntelig og net ud foruden, men ligesaa forinden
lad mig see Andreas at Du lægger Dig dette paa Sinde
og lægger dig efter godt og net Undertøi saavel uldent
som Linnet, der maa dog være en ordentlig Kone Du
maa kunne faa til at passe dit Tøi. Naar du ville
henvende Dig til gamle Mdm Møller saa giver hun dig nok
Anviisning. Fra Rasmus kan jeg hilse Dig
han var hjemme 2 Dage i Julen, han er overmaade
veltilfreds. Han har truffet en meget god Plads og
det lader ogsaa til at han er veltilfreds med Professionen

1850_1_7_side3
det sætter mig ret betydelig tilbage ved at eqvi-
pere ham, men jeg maa jo døie Pinen, thi den
stakkels Dreng kunde jo ikke gaa hjemme hele Somme-
ren og der maatte derfor træffes en Udvei.
Mine Procenter seer det galt ud med vi fik
kun 54 Rbd 68 sk og jeg kan som Følge deraf kuns klare
næppe der halve af min Gjeld, rigtignok haver
vi Samtlige indgaaet Ansøgning om at faa Pro-
centerne supplerede til det fulde Overskud 100 Rbd
men om det bliver bevilget dette er tvivlsomt
Kbmd Schmidt kan som Følge deraf heller ikke
faa endnu sit Tilgodehavende men om det
ikke kunde arrangeres saaledes at jeg kunde
betale hans Søn Peter, som her er i Garver
lære, til Sommeren, da han til den Tid skal
være Svend og han som følge deraf skal
have Svendeklæder som de skal anskaffe, for
at bringe mig den Sag i Orden og lad mig dette
vide med næste Brev jeg seer fra dig.
Jeg vilde gjerne have sendt dig nogle faa
Æbler, men jeg er ikke istand til at faa en
kasse dertil.
Naar du igjen skriver saa glem ikke at for-
tælle alt det Nyt du kan sammenskrabe især hvad
Toldpersonalet angaaer, faa mig tillige deri under-
1850_1_7_side4
rettet om hvorledes der er tilgaaet med det
Brev det som Jensen besørgede for dig.
Den Forstykke du fik med Æblerne kan du nok
sende med N. Christian paa Torvet som engang
imellem kommer her med Kartoffelmeel.
Tusinde hilsner fra Din gode Moder hun
taler om dig baade Nat og Dag og ønsker bare
at kunde see og tale Dig en Minut, ligesom og-
saa min Ven Carl ogsaa Martin.
Lev vel min gode Dreng og i det jeg
ønsker dig et glædeligt Nytaar er tillige mit
varmeste Ønske, at Held og Lykke maa
følge Dig og os Alle.
Aarhuus 7/1 50 Din kjære Fader
Kaas
Du kunde ved Leilighed tilskrive
den stakkels Rasmus et par Ord
han er en Grundskikkelig Dreng
Jeg fik opsnuset 2de Cigarkasser hvori er ned-
pakket 31 Stk fine Gravensteiner [Gråsten æbler]. Kan du
afsee en 4 a 6 stk af de bedste til Mikkelsen saa giv
[udenpå kuverten]
ham, forøvrigt beroer det paa dig selv.
Hils ham fra os og ønsk ham et glæde
ligt Nytaar.
Jeg seer Du igjen
har fundet mit Signet
jeg har længe bemær-
ket det.

Original brev som pdf:
1850_1_7
Oversættelse som pdf:

1850_1_7

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1850


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *