1850_12_24

1850_12_24_side1

1850_12_24_side2

Kjære Andreas
Du har vist længe ventet Brev fra mig, og har jeg og-
saa i længere Tid villet give Dig Efterretning fra mig, naar
jeg havde kunnet bragt det paa det Rene med at skaffe
dig en Condition til Mai, som jeg først for et Qvarteer
siden har faaet reen afgjort.
Jeg har faaet Condition til dig hos Justitsraad Herredsfoged
Rosenstand her i Byen paa 90 Rbd Løn aarlig og alting i
kl 7 eller maaaskee 8 Morgen til 8 Efterm. naturligvis en Times
Frihed i Middagsstunden. Justitsraaden frygtede for at Du ikke
ville have godt ved at skrive efter Dictamen og det var noget
der vilde foregaae jævnlig og daglig, men jeg mente nok det
vilde gaae for dig. Ecmann er Fuldmægtig paa Contoiret og
det er efter alles Mening en prægtig Fyr. Lønnen haaber jeg
vil stige til 100 Rbd efter at Du har været der ½ Aar, men da Du
ikke er kjendt med disse Forordninger saa maa du finde dig i at
du faaer lidt mindre i det Første. Justitsraaden er af Alle bekjendt
for en herlig og prægtig Mand, han har i sin Tid været Birke-
dommer paa Fanøe. Jeg vil haabe og ønske at jeg har
truffet en god Plads for dig og det vil i flere henseender baade
være gavnlig og behagelig for Dig som ogsaa for os Andre.
Du kan troe Din gode Motter i Aften, Juleaften, derover er særde-
les veltilfreds. Har Du altsaa ikke sagt op hos Kammer-
raaden saa gjør det strax ved Modtagelsen heraf og fortæl Mik-
kelsen sandfærdig som det i sig selv er, at du agter at gaa
den juridiske Vei og at din Fader har skaffet dig en
Plads her i Aarhuus til 1ste Mai. Skriv mig

nu endelig til snarest muligt, da accorden med Justitsraaden
1850_12_24_side3
saaledes er sluttet at jeg skal give ham reen Besked i
det seneste om en 10 Dage fra Dato. Ved vedta-
gelsen heraf maa Du ligeledes strax skrive til Jacob Christensen
og lade ham vide at Du nu har faaet Condition og at Du
altsaa ikke kan modtage den tilbudte Plads i Møgeltønder.
Endnu har vi ikke faaet at vide hvorledes det gaaer med
vor fremtidige Løsning da Rigsforsamlingen ikke blev færdig
med Lønningsloven, men man haaber og venter at det vil
skee i Januar Maaned, du kan troe at jeg for min Deel ven-
ter med stor Længsel paa Forbedring i min Lønning.
Lad mig nu see gode Andreas at Du øver dig i hurtig-
skrivning og tillige i Accuratesse, thi det vilde være meget
nedslaaende for mig at Du ikke skulde svare til den Beskri-
velse jeg har gjort om dig. Vær ligesaa særdeles sparsom-
melig med din Pengekasse, og bekost ikke andet end høist nød-
vendigt for at du kan have en Par Skilling i Behold til at anskaffe
dig nogle nye Klæder for naar du kommer her. Vær ømfindte-
lig med dine klæder og forsøm ikke at holde dem rene og
nette, thi det er ikke alene en stor nødvendighed men
anbefaler ogsaa.
Vor Juleaften er den tarveligste vi endnu har haft
siden jeg blev Mand, til Middag fik vi Ærter og i Aften
Æbleskiver, vi kunde vel have faaet meget Andet men vi
blev alle enig om at det kunde godt gaa an.
Du taler i dit forrige Brev at du havde isinde at
tage til Kjøbenhavn til næste Efteraar men det er efter
min Mening vel tidlig, naar Du kan gaa op til Examen
til Efteraaret 1852 saa kan det endnu gaa an, for du kan
derefter naar Du stiler Dine Sager derefter faa den overstaaet.

1850_12_24_side4
Inden Du skal udskrives til Soldat. Du kan maaskee
komme sammen med Jacob Christensen i Kjøbenhavn for begge
tilsammen at studere til et fælles Maal.
Du maa endelig hilse Mdm Dahl fra Din Moder
mange gange og ønske hende et glædeligt Nytaar, som kan?
ikke begribe af hvad Grund hun i saa lang Tid ikke har
tilskevet hende.
Forsøm nu endelig ikke at tilskrive mig snarest muligt
thi dersom jeg ikke faaer Svar fra Dig inden den foran
berørte Tid, kan jeg ikke indestaae Dig for at Du kan
faa Conditionen. Lad mig endelig ved samme
Leilighed vide alt Nyt.
Med Ønske fra os Alle om
en glædelig Juul og Nytaar saa leve
du i alle vores kjærlige Erindring.
Din kjære Fader
Kaas
Aarhuus den 24 Decbr.
1850.

Original brev som pdf:
1850_12_24
Oversættelse som pdf:

1850_12_24

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1850


cropped-segl.png

2 kommentarer


 1. // Svar

  Vor Juleaften er den tarveligste vi endnu har haft
  siden jeg blev Mand, til Middag fik vi Ærter og i Aften
  Æbleskiver.

  Rigtig sjov oplysning og hvor har meget ændret sig!

  Vildt spændende at læse de gamle breve – Tusind tak!


  1. // Svar

   Tak for din hilsen 🙂
   Ja, det er et vindue til fortiden.
   Jeg er glad for du finder dem spændende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *