1850_11_19

1850_11_19_side1

1850_11_19_side2

Kjære Søn !
Af din Skrivelse, modtaget ved H: Møller, erfarer jeg at du kan
erholde Condition til næstk. Mai i Møgeltønder, som du dog ikke
endnu er paa det Rene med Dig selv om Du vil modtage eller
ikke, før Du har hørt Kammerraadens Mening. Endskjøndt du ikke
synes at anhøre mit Raad i denne Retning, saa tillader jeg mig
dog at sige Dig mine Tanker desangaaende. Som jeg tidli-
gere har sagt Dig vil der vel nok kunne skaffes Plads her
i Byen eller i Nærheden paa et juridisk Contoir for Dig, men da
der endnu er et Stk til Nytaar inden Du behøver at opsige Din
nærværende Condition, saa har jeg troet at der vel nok endnu
kunde gives lidt Tid dermed. Imidlertid er det ikke min
Mening at du skal afstaae den dig aabne Condition i Møgel-
tønder men skrivtlig bede Jacob Christensen om den
ikke kan henstaae ubesat til Nytaar, saa du til den Tid skal
give Besked om du vil antage Pladsen eller ikke.
Du kan gjerne yttre for Kammerraaden eller Mikkelsen
der fungerer hans Forretn. i hans Fraværelse, at du formedelst
Du attraaer at komme paa et juridisk Contoir til 1ste Mai
og ønsker derfor til den Tid at fratræde den nærværende
Condition. At bede Kammerraaden om nogen
hjælp er ikke værd, thi skal du forblive hos ham for dette
kan dine beste Aar gaa hensiden at Du maaskee kan
høste nogen Nytte deraf, derfor anseer jeg det rigtigst
at gjøre en rask Ende paa Sagen. Du skal ikke lade
dig forlyde med at der er Ulyst der driver Dig derfra.
I Anledning af din Attraa efter at søge Condition paa
et juridisk Contoir, maa Du bede om din Principals Anbefaling
som jeg nok ønsker mig tilsendt.

1850_11_19_side3
Det glæder mig at du fik Æblerne thi jeg var næsten
i Frygt for at de ikke vare komne Dig tilhænde, da du
ikke havde faaet dem den 1 Novbr og jeg allerede afsendte
dem den 15 Octbr. I Forstykket? havde Carl uden mit Viden-
de lagt en liden Gries og 1 Liden Hund.
Vi venter endnu hver Dag paa vor Dom angaaende den
nye Forandring. Saavidt jeg kan skjønne haaber jeg at
komme paa 500 Rbd, men saalænge der ikke er kommen
nogen Minister Ciculaire derom saa lever jeg endnu
derom i Uviished. Hvorledes gaaer det den stakkels Dahl,
jeg haaber dersom han afgaaer, at han faaer 200 Rbd i
Pension : 150 Rbd – er han sikker paa. At du lærer at dandse
er jo meget godt, men vær forsigtig med Pengene thi med
saadanne Øvelser vil der som oftest gjerne gaa flere med
end man gjør Regning paa. Vær endelig ordentlig og
sparsommelig med Dit Tøj, thi det er væsentlig vigtig
Dette Brev er skrevet i en lynende Galop da jeg
først traf Hans Møller kl. 12½ og jeg skulle til Havnen
kl. 2, samt at han vilde igjen reise herfra Byen i Efter-
middag kl. 6.
Mange tusinde Hilsner fra din gode Moder
og os Alle, vi ere ved god Helbred.
Foretag Dig nu intet uden hvad jeg her har sagt,
før du igjen hører fra mig. Hils alle Bekjendte
Din kjære Fader
Kaas

Original brev som pdf:
1850_11_19
Oversættelse som pdf:

1850_11_19

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1850


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *