1850_10_11

1850_10_11_side1

1850_10_11_side2

Kjære Søn !
Tak for dit Brev jeg modtog strax efter din hjemkomst lige
som ogsaa det jeg modtog med Ørting tilligemed Fjerdingen hvor
i var 4 koste. Tøiet modtog jeg ogsaa med Dagvogn,
Kudsken hvem jeg betalte 24 sk som vi haver betalt den karl der havde det fra
Warde efter Affordring, for sin Ulei-
lighed vilde han Intet have. At jeg ikke har tilskrevet Dig
hidrører fra at jeg havde troet at kunne fortælle Dig noget
om hvorledes det vilde gaae med os efter Cons. Ophævelse
men til Dato er man derom Intet blevet vidende saa har jeg
ikke længere villet udsætte med Brev til dig og vil derfor
nu fortælle Dig hvorledes Alt er tilgaaet siden Du reiste
herfra. Da jeg forlod dig ved Gjæstgivergaarden den Aften
du reiste, mødte jeg paa Veien til min Bopæl Din gode
Moder og Rasmus der var staaet op af Sengen for endnu
engang at sige Dig Farvel. Den Nat gik det Nogenledes
med hendes Humeur, men uden at overdrive det var hun i
8te Dage derefter saa nedstemt og saa forgrædt at jeg endogsaa
med Æ(n)gstlighed søgte hjemmet, da Du nok veed at jeg ikke
gjern seer forgrædte og forknytte Mennesker, mindst af mi-
ne Egne. Hendes slette Humeur gik endogsaa til Nar-
agtighed, hun bebreidede sig selv at hun den første
Dag du kom hjem ikke opvartede dig med noget varmt Mad
ligesaa at Du ikke fik mere Beufsteeg den sidste Dag ligesom og-
saa Kirsebærsuppe. Efter at hun havde faaet seet Brev fra Dig saa
blev hun igjen bedre stemt, men ganske at forglemme din
Afreise, varede det længe, dog uagtet hun veed at Du har det
godt saa kan hun dog ikke undlade hver Dag at tale om Dig.

1850_10_11_side3
Du bad i dit første Brev om at der reiste maaskee
een der gjerne vilde til Postmesteren i Skanderborg
og bad derfor om paa hvad Conditioner han vilde modtage
en Dreng paa, men denne Underretning kan jeg ikke gi-
ve Dig, da det ikke kan nytte at skrive til Hermansen
thi af ham kan jeg ingen Beskeed faa derom, og jeg kjen-
der ingen andre dersteds.
Vi lever med det Gamle og der er Gudskeelov ingen
Uheld tilstødt os men der er heller ingen Nyheder til vores
Gavn endnu indløbet, og hvorledes vores fremtidig Gagering
vil blive derom er vi i spændt Forventning.
Angaaende forhøiet Lønning og Kongl. Pension til dem
der skal gaae af ved ny Reduction, derom har vi
indgivet en Petition til Rigsforsamlingen og vi venter
at denne Gjendstand snart vil komme for i Rigsraadet.
Det kan Du gjerne sige Dahl tillige at Andragendet er
underskrevet paa alle Underbetjentenes Vegne i Nørre-
jylland, da dettes Indsendelse først blev paatænkt nogle Dage
før Rigsdagen skulde samles, saa at det derfor ikke i det korte
Tidsrum kunde omsendes i hele Jylland.
Af Nødder kan jeg ingen finde uden en Ubetydelighed som Ras-
mus plukkede en kort Tid efter at du var reist, men det blev
ligesaa daarligt Veir den Dag som da vi var ude saa at
han maatte gaa hjem længe før Aften og endda var han saa
drivende vaad at Støvlerne vare halvfulde af Vand.
Disse Nødder tilligemed 2 Skp Æbler i en Fjerding skal Du
blive sendt med Thomas som du kjørte med, og du maa derfor

1850_10_11_side4
forhøre ved Østerport i næstenstundende Warde Marked
derom eller ogsaa hos Skomager Møller, samtidig der-
med skal der følge et Brev fra min gode Makker til
Madm Dahl.
Hvorledes Hermansen har det kan jeg ikke sig Dig
noget om. Jeg har havt 2de Indbydelser fra ham
angaaende at komme til Skanderborg den Dag Consum-
tionen ophørte, men jeg har ikke været der, da dertil
ingen Permission af Inspecteuren kunde faae.
Kjære gode Andreas lad mig see at du opfører
Dig som en ordentlig og retskaffen Søn bør,
vær ordentlig og paapasselig med Dit Tøi,
thi dette er meget vigtig. Din gode og ret-
skafne Moder fældte mange Taarer over din elen-
dige Forfatning Dit Tøi var i du hjem-
sendte.
Tusinde ja hundrede milioner Tusinde hilsner fra Din gode
kjære Moder ligesom ogsaa fra Dine Sødskende, mig selv
ikke at forglemme.
Din stedse kjære
Fader
Aarhuus 11/10 50
Martins Døbeattest maa Du endelig forskaffe
mig saasnart som muligt, du henvender Dig der-
om til Capellanen, da han nemlig Martin, skal gaa til
Confirmation i Vinter. Naar du skriver saa lad Brevet
indeholde Alt hvad du veed, tillige hvorledes Gactan? har det.

Original brev som pdf:
1850_10_11
Oversættelse som pdf:

1850_10_11

Føre mig frem til næste brev

Føre mig tilbage til 1850


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *