1848_10

1848_10_side1

Til Andr. Kaas.
Warde
fra L B Kaas October Maaned 1848

1848_10_side2

Kjære elskede Søn !
Efter 3 Dages sindig Kjørsel, kom vi endelig hertil
den 19de om Efterm. Kl. 3, dog med megen Besvær
da Veien paa flere Steder var yderst slet saa vi
flere Gange vare nær efter at vælte dog slap vi
derfra med Skrækken.
Jeg kan intet nyt endnu fortælle, ligesom
heller ikke endnu sige Dig hvorledes jeg er tilfreds,
da jeg endnu ikke har fungeret, dog for saavidt jeg
endnu kan bedømme mine Foresatte saa forekom-
mer det mig, at de er meget retsindige Mænd.
Denne Bye er af en betydelig Størrelse, dog
kan jeg ikke sige at der er nogen Munterhed her,
det eneste er at man gaar i Skoven som er
ret smuk, men denne Behagelighed er snart forbi.
Af Militaire er her Ingen og kommer vist ikke
her det Første.
For Os er det endnu meget kjedeligt, og Alle
ere meget tilbageholdende saa at Din Moder og mig
aldeles ikke ere fornøiede, men ønsker os igjen
tilbage til Warde
1848_10_side3
Rasmus og Martin løber naturligviis som vilde Dyr
omkring især den sidste. Carl lister ogsaa lidt omkring nede
ved Havnen, men er den gamle slanke Dreng.
Din Moder taler ofte og flere Gange daglig
om Dig, hun er stedse bange at, da Du nu er over-
ladt til Dig selv, du ved slet Selskab skal komme i Vild-
farelse, men dette skulle jeg ikke haabe, da du saa
er tabt for Samfundet, men jeg haaber at Du
anvender den af Vorherre forundte Forstand, Dig
til Gavn og Nytte og os til Glæde og Fornøielse.
Vær høflig og opmærksom mod dine Foresatte saa-
velsom mod alle Andre, samt være Retskaffen-
hed i alle Dine Handlinger, saa skal Alt, ved Guds
Bistand, nok gaa godt.
Forglem ikke at gaa i Guds Huus hvorved mange
gode Ting kan komme Dig i Tanker som nok skal
lede en ædel og retskaffen Tænke og Handlemaade paa
et fast Punct.
Forglem ikke gode Andreas at hilse de brave, Peder
Frisvad og Kone, ligesom heller ikke at forglemme Kammerraaden
og Mikkelsen, Stine Kreiberg og alle Toldbetjentenes Koner, ?
fra os Alle paa det Hjerteligste, sig Mdm Hermansen
1848_10_side4
at min Kone snart tilskriver hende, ved sin Fuldm…
Rasmus. Forglem forøvrigt ikke at hilse alle
gode Bekjendtere og navnlig Mdm Møller ved Vester?
og Farver Nicolaysen.
Farvel kjære Andreas, mange tusinde kjærlige
hilsner fra Din Moder ligesom os Alle.
Din bestandige kjære
L B Kaas
Min Addresse
…. Kaas
…i Fiskegade hos
Seilmager Kæmpel
Rasmuses Skoe blev forglemt i vor Bye, da vi
reiste, dersom de findes da tag dem til dig, maa-
skee der snart kan gives en Leilighed hvormed jeg
kunde faa den tilstillet.
Indslutte findes en Anviisning jeg fik af Kbmd Hoffmann
? jeg skulde ind… ham nogle Penge, men da Manden jeg
skulde indfordre Fordringen ved har opgivet sit Boe saa
kan jeg ikke derved have noget at bestille, levere ham
den derfor tilbage.
Jeg haaber snart at høre fra Dig
Din kjære Fader.

Original brev som pdf:
1848_10
Oversættelse som pdf:

1848_10

Føre mig frem til næste brev

 

Føre mig tilbage til 1848

Følg Kjære Søn på Facebook


cropped-segl.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *